Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.9.8.3.2 Europa-Kommissionens rolle: standardformularer og sprogordning

Selv om udvekslingen juridisk skal ske mellem to medlemsstaters kompetente myndigheder, jf. DAC6 artikel 8ab, stk. 13, er Kommissionen ved artikel 9ab, stk. 16, tillagt forpligtelser til at facilitere udvekslingen. Kommissionen skal: 

  • Udvikle standardformularer til brug ved udvekslingen, jf. DAC artikel 8ab, stk. 16, og artikel 20, stk. 5, litra b, begge affattet ved DAC6.
  • Udvikle et sikkert centralregister til opsamling af oplysningerne og stille teknisk og logistisk støtte til rådighed herfor, jf. DAC artikel 21, stk. 5, 2. afsnit, som affattet ved DAC6. Registret skal være udviklet senest den 31. december 2019. 

Ifølge DAC6 artikel 21, stk. 5, 2. afsnit, skal standardformularerne være udviklet inden den 30. juni 2019. Standardformularer og sprogordning har nu hjemmel i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/532 af 28. marts 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2378 for så vidt angår standardformularer, herunder sprogordninger, til den obligatoriske automatiske udveksling af oplysninger om indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger. Det fremgår af artikel 2 e, stk. 3, i gennemførelsesforordningen, som indsat ved gennemførelsesforordning 2019/532, at sprogordningen skal være den samme som i artikel 2 a, stk. 3, i gennemførelsesforordningen. Artikel 2 a, stk. 3, fastslår, at udpegede centrale elementer også skal udveksles på engelsk. Artikel 2 a, stk. 3, er indsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1963 af 9. november 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2378 for så vidt angår standardformularer og sprogordninger, der skal anvendes i forbindelse med Rådets direktiv (EU) 2015/2376 og (EU) 2016/881.

De centrale elementer, der skal udveksles på engelsk, skal også indberettes på engelsk af den indberetningspligtige, jf. BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 22, stk. 2. Se afsnit A.B.1.2.9.8.1.1 Generelle regler for indberetning af indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger.1.2 ovenfor.  

Kommissionen har udviklet et sikkert centralregister (Central Directory) på medlemsstatsniveau for administrativt samarbejde på beskatningsområdet med henblik på automatisk udveksling af oplysninger mellem EU’s medlemsstater. Centralregisteret stilles til rådighed til udveksling af DAC6-indberetninger mellem skattemyndighederne i EU’s medlemsstater.  Registeret har to funktioner: 1) det er hertil de enkelte EU medlemsstaters skattemyndigheder skal afsende deres nationale indberetninger, og 2) det er her de enkelte EU-medlemsstater kan hente DAC6- indberetninger til deres egne databaser til brug for analyse og sagsbehandling. Centralregistret indeholder alle de indberettede oplysninger fra alle medlemsstater.

Ifølge DAC6 artikel 8ab, stk. 17, har Kommissionen ikke adgang til visse nærmere opregnede oplysninger blandt de oplysninger, der indberettes til centralregistret. Baggrunden er, at disse konkrete oplysninger om personers og virksomheders identitet samt ordningernes detaljer ikke er nødvendige for, at Kommissionen kan yde den forudsatte tekniske og logistiske støtte til medlemsstaterne i relation til DAC6.

Bemærk

Det kan sluttes modsætningsvis fra bestemmelsen, at medlemsstaterne har adgang til alle andre indgivne oplysninger, herunder også oplysninger, som er indgivet uden angivelse af, at de formodes at være relevante for den pågældende medlemsstat.

De oplysninger, som Kommissionen ifølge artikel 8ab, stk. 17, ikke har adgang til, er:

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.