Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.9.8.3.1 Medlemsstaternes og herunder Danmarks forpligtelser

Danmark er i kraft af sit EU-medlemskab og sin konkrete implementering af DAC6 forpligtet til at deltage i den informationsudveksling, der er fastlagt ved DAC6. Udvekslingen foregår gennem medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. DAC artikel 8ab, stk. 13, som indsat i DAC ved DAC6. De kompetente myndigheder er defineret i DAC (Rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet) artikel 3, stk. 1, og er tillagt en række forskellige kompetencer efter DAC.

I Danmark er den kompetente myndighed Skatteforvaltningen. Se afsnit C.F.8.2.2.26.1.2 Den danske kompetente myndighed for udveksling af oplysninger

I henhold til DAC6 artikel 8 ab, stk. 13, skal udveksling fra Danmark til de øvrige EU-medlemsstater omfatte alle de oplysninger, der er indgivet til Danmark i medfør af stk. 1-12 (i dansk ret gengivet i BEK nr. 1634 af 27/12/2019, der er udstedt med hjemmel i bl.a. SIL § 46 a). Oplysningerne skal være struktureret som angivet i artikel 8ab, stk. 14 (gengivet i BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 22).

Udvekslingen skal ifølge artikel 8ab, stk. 17, ske inden for en måned efter udløbet af det kvartal, hvor oplysningerne blev indgivet, dvs. pr.  31. januar, 30. april, 31. juli og 31. oktober i hvert kalenderår. Den første udveksling skal gennemføres senest den 31. oktober 2020.

Den første udveksling vil skulle indbefatte oplysninger, der er indberettet om indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, hvor det første skridt er taget i perioden fra den 25. juni 2018 til og med den 30. juni 2020. Indberetning af sådanne ordninger til Skatteforvaltningen skal ske senest den 31. august 2020, jf. BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 32, stk. 2, der gengiver indholdet i DAC6 artikel 8ab, stk. 12.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.