Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.9.7 Indberetningsfrist

Indhold

Dette afsnit indeholder

  • Generel indberetningsfrist
  • Supplerende indberetningsfrist for mellemmænd, der er tjenesteydere

Generel indberetningsfrist

Som udgangspunkt er fristen til at indberette en ordning 30 dage.

Der gælder en særlig frist for ordninger, hvor det første skridt er gennemført i perioden fra og med den 25. juni 2018 og til og med den 30. juni 2020. Disse ordninger skulle have været indberettet senest den 28. februar 2021, jf. BEK nr. 1049 af 29/6/2020 § 1, nr. 4.

For alle øvrige indberetningspligtige ordninger skal indberetningen, jf. BEK nr. 1634 af 27/12/2019 henholdsvis § 23, stk. 1, for mellemmænd og § 26 for skatteydere, foretages inden 30 dage fra:

  1. dagen efter ordningen stilles til rådighed med henblik på gennemførelse,
  2. dagen efter ordningen er klar til gennemførelse, eller
  3. dagen efter, at det første skridt i gennemførelsen af ordningen er taget,

afhængigt af, hvilken begivenhed, der indtræffer først. For ordninger, hvor nr. 1, 2 eller 3 er indtrådt i perioden fra den 1. juli 2020 til og med den 31. december 2020, regnes 30 dages fristen dog først fra den 1. januar 2021 og udløb således den 31. januar 2021, jf. BEK nr. 1049 af 29/6/2020 § 1, nr. 5.

I forhold til nr. 1 og 2 er det uden betydning, om skatteyderen rent faktisk ender med at gennemføre ordningen, efter at denne er stillet til rådighed eller er klar til gennemførelse.

Hvad der udgør "det første skridt" i forhold til nr. 3, vil afhænge af ordningens karakter. Er der fx tale om en overførsel omfattet af kendetegn E 3, så vil en ledelsesbeslutning om at gennemføre denne overførsel kunne anses som det første skridt.

Supplerende indberetningsfrist for mellemmænd, der er tjenesteydere

Mellemmænd omfattet af BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 2, stk. 2, har desuden pligt til at indberette inden 30 dage fra dagen efter den dato, hvor en sådan mellemmand direkte eller ved hjælp af andre personer har ydet støtte, assistance eller rådgivning, jf. BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 23, stk. 2. Er rådgivningen ydet i perioden fra den 1. juli 2020 til og med den 31. december 2020, regnes 30 dages fristen dog først fra den 1. januar 2021 og udløb således den 31. januar 2021, jf. BEK nr. 1049 af 29/6/2020. For disse mellemmænd, der i afsnit A.B.1.2.9.5.3.2 Mellemmænd, som er tjenesteydere er betegnet "tjenesteydere", er der således fire begivenheder, der kan igangsætte indberetningsfristen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.