Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.B.1.2.9.6.4.3 To skatteydere er indberetningspligtige af samme ordning til hvert sit land

BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 9, stk. 1, indeholder en prioriteret rækkefølge over, hvilken relevant skatteyder der skal indberette en ordning, hvis der er mere end en relevant skatteyder. Det fastslås herefter, at en relevant skatteyder kun er fritaget for at skulle indberette, i det omfang oplysningerne allerede er indberettet af en anden skatteyder. Den, der påberåber sig fritagelse, skal kunne dokumentere dette.

En situation, hvor den anden skatteyder, som har indberettet, har gjort dette i en anden EU-medlemsstat, synes ikke direkte omfattet af ordlyden af BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 9, stk. 2, idet denne refererer til "oplysningerne efter § 22", dvs. de oplysninger, der kræves indberettet til Skatteforvaltningen i medfør af den danske bekendtgørelse.

Den danske bekendtgørelse udgør implementeringen i dansk ret af bestemmelsen i DAC6, artikel 8ab, stk. 10, 2. led, hvis danske ordlyd er:

"En relevant skatteyder er kun fritaget fra at skulle indgive oplysninger i det omfang, vedkommende i overensstemmelse med national lovgivning kan godtgøre, at de samme oplysninger, der er omhandlet i stk. 14, allerede er indgivet af en anden relevant skatteyder."

Efter direktivbestemmelsen skelnes der således ikke imellem, om den anden skatteyder har indgivet oplysningerne til samme medlemsland eller et andet medlemsland end det, hvori den førstnævnte skatteyder befinder sig.

Skatteforvaltningen vil derfor acceptere fritagelse for indberetningsforpligtelsen også i tilfælde, hvor den første indberetning er sket i en anden EU-medlemsstat, forudsat at dokumentationskravet er opfyldt. Det skal kunne dokumenteres at der er sket indberetning, og ikke blot at der foreligger en tilkendegivelse om, at der vil blive indberettet. I øvrigt stilles der i overensstemmelse med det generelle retsprincip om fri bevisførelse ingen formkrav til dokumentationen.  

Uanset hvilken læsning der anlægges, ses BEK nr. 1634 af 27/12/2019 § 9 ikke i alle tilfælde at kunne udelukke, at en ordning indberettes dobbelt.

Eksempel

En udenlandsk advokat eller anden rådgiver er omfattet af lovbestemt tavshedspligt i relation til rådgivning ydet til en koncern med selskaber i flere lande, herunder Danmark. Ingen anden mellemmand har medvirket, og den pågældende mellemmand underretter berørte klienter, som nu er forpligtede til at indberette som relevante skatteydere. Klienterne ses ikke at være forpligtet til at indberette data om hinanden. De skal således hver for sig og i hvert sit land indberette alle tilgængelige data om ordningen, men indberetter dog hver især kun om sig selv som berørt skatteyder. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.