Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.A.9.1 Lovgrundlag

Indhold

Dette afsnit indeholder en oversigt over lovgrundlaget for forældelse af fordringer.  Hovedloven er lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer (forældelsesloven). I lovforarbejderne hertil findes de væsentligste fortolkningsbidrag. Hovedloven med ændringslove er senest samlet ved lovbekendtgørelse 1238 af 9. november 2015

Til hovedloven knyttede sig en følgelov, lov nr. 523 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fordringer), herunder skatteforvaltningslovens §§ 34 a og 34 b.

Af andre regler om forældelse skal nævnes:

  • Lov nr. 1336 af 19. december 2008 om Ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (konsekvensændringer som følge af INDOG (gældsinddrivelsesloven))
  • Visse regler om forældelse i anden lovgivning, fx konkurslovens § 241 og retsplejelovens § 527
  • Særlovgivning med bestemmelser om forældelse. Se afsnit A.A.9.4 Forældelsesfristens længde (B) om forældelsesfristens længde.

Bemærk:

  • Lov nr. 1253 af 17. november 2015 bestemt, at forældelsesfristen for fordringer inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger, der er under inddrivelse hos RIM den 19. november 2015 eller senere, regnes fra den 20. november 2018. Ved lov nr. 814 af 9. juni 2020 er der sket yderligere udskydelse af forældelsen af fordringer under inddrivelse hos RINM således at forældelsesfristen tidligst løber fra den 20. november 2021. Se afsnit G.A.2.4.1 Udskydelse af forældelse.
  • Der er ved lov nr. 551 af 29. maj 2018 indsat en ny bestemmelse i INDOG (gældsinddrivelsesloven) § 18a, stk. 2, hvorefter der sker en foreløbig afbrydelse af forældelsen for fordringer, der overdrages til inddrivelse, således at krav tidligst forælder 3 år efter fordringens modtagelse. Se afsnit G.A.2.4.1 Udskydelse af forældelse Udskydelse af forældelse.

Vær opmærksom på, at hovedloven fra 2007, bygger på Betænkning 1469/2005, der kan anvendes som fortolkningsbidrag.

Vær opmærksom på, at DL 5-14-4 fra 1683 og Lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer blev ophævet den 1. januar 2008.

Se også

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.