Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.A.8.5 Særlige frister for told

Indhold

Dette afsnit handler om fristreglerne i EUTK.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Frister vedrørende toldskyld
  • Frister ved godtgørelse og fritagelser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

EUTK art. 103 og art. 121 samt TDL § 30 b.

Frister vedrørende toldskyld

Fristen er 3 år regnet fra toldskyldens opståen. Se EUTK art. 103, stk. 1.

Fristen er dog 10 år regnet fra toldskyldens opståen, hvis toldskylden er opstået på grund af en strafbar handling. Se EUTK art. 103, stk. 2 og TDL § 30 b (indført ved Lov nr. 322 af 5. april 2016).

Se også A.C.3.2.1.11.4 Urigtig angivelse og urigtige dokumenter, mv., TDL § 76 og TDL § 77

Fristerne kan suspenderes:

  • Hvis der klages. Suspensionen har virkning fra klagen indgives og til klageprocessen er afsluttet. Se EUTK art. 103, stk. 3.
  • I perioden mellem forslag og høringsfristens udløb. Se EUTK art. 103, stk. 3.
  • Hvis der genindføres en toldskyld på grund af Toldstyrelsen med urette har indrømmet godtgørelse eller fritagelse. Suspensionen har virkning fra tidpunktet, hvor ansøgning om godtgørelse eller fritagelse blev indgivet, til tidpunktet, hvor der blev truffet afgørelse om godtgørelse eller fritagelse. Se EUTK art. 103, stk. 4.

Frister ved godtgørelse og fritagelse

Fristerne er:

  • 3 år fra meddelelse af toldskylden ved import- og eksportafgiftsbeløb, myndighedsfejl, eller ret og rimelighed. Se EUTK art. 121, stk. 1.
  • 1 år fra meddelelse af toldskylden ved defekte varer eller varer, der er ikkebestillingssvarende. Se EUTK art. 121, stk. 1.
  • Fristen for ugyldighed, når en toldangivelse erklæres ugyldig. Fristen for ugyldighed er 90 dage i henhold til DF art. 148. Se EUTK art. 121, stk. 1.

Fristerne på 3 år og 1 år kan forlænges, hvis ansøger godtgør, at vedkommende har været forhindret i at indgive ansøgning indenfor fristerne på grund af hændelige omstændigheder eller force majeure. Se EUTK art. 121, stk. 1.

Fristerne suspenderes ved klage. Suspensionen har virkning fra klagen indgives og til klageprocessen er afsluttet. Se EUTK art. 121, stk. 3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2006.401.HR

En virksomhed fremsatte anmodning om toldgodtgørelse, fordi den forordning, som lå til grund for opgørelse af toldskylden, var blevet erklæret ugyldig. Kravet blev fremsat efter udløbet af 3-års fristen. Virksomheden anmodede om at få fristen forlænget på grund af force majeure. Højesteret fandt imidlertid, at bestemmelsen i TK art. 236 om "hændelige omstændigheder eller force majeure" ikke gav grundlag for forlængelse af fristen i det foreliggende tilfælde

EUTK art. 121.

Byretsdomme

SKM2014.698.BR

SKAT havde med rette foretaget efteropkrævning af antidumpingtold, da toldskylden var opstået som følge af en handling, der kunne give anledning til strafferetlig forfølgning, idet plastposerne både groft uagtsomt og gentagne gange var blevet urigtigt angivet. Ifølge praksis fra EU-Domstolen tilkommer det de nationale myndigheder at tage stilling til, om en handling kan give anledning til retsforfølgning efter de strafferetlige regler.

EUTK art. 103 og TDL § 30 b.

Landsskatteretskendelser

SKM2004.50.LSR

Et krav om godtgørelse af told, der var opkrævet i forbindelse med import af tekstilvarer fra Bangladesh, blev fremsat efter udløbet af 3-års fristen. Landsskatteretten anså kravet som værende forældet og mente ikke, at der forelå omstændigheder i form af force majeure, som kunne medføre, at fristen blev forlænget. De behørigt begrundede tilfælde, der i henhold til TK art. 239 kan medføre tilladelse til fristforlængelse, kunne heller ikke bevirke, at forældelsesfristen kunne forlænges ud over de 3 år som er anført i TK art. 236, medmindre klageren opfyldte betingelserne om hændelige omstændigheder eller force majeure

EUTK art. 121.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.