Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.C.3.2.1.11.4 Urigtig angivelse og urigtige dokumenter, mv., TDL § 76 og TDL § 77

Indhold

Dette afsnit beskriver gerningsindhold og strafferamme i de centrale straffebestemmelser i forbindelse med legal vareførsel. TDL § 76 omhandler forhold omkring import af varer, og TDL § 77 omhandler dokumenter i forbindelse med eksport af varer fra dansk toldområde.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Personer omfattet af reglen
 • Subjektive betingelser for strafansvar.

Regel

Med bøde straffes den, der, uden at forholdet er omfattet af TDL § 73, forsætligt, groft uagtsomt eller gentagne gange indenfor 2 år:

 • Foretager urigtig angivelse.
 • Fremlægger urigtige eller mangelfulde dokumenter eller regnskaber.
 • I øvrigt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger.
 • Undlader at underrette Skatteforvaltningen om en for lav ansættelse, når der er foretaget et foreløbigt skøn, fordi fortoldningsfristen er overskredet.

Se TDL § 76, stk. 1.

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

 • Udsteder eller foranlediger udstedt et i væsentlig henseende urigtigt dokument vedrørende oprindelsen af varer, der er udført fra dansk toldområde, for at opnå toldmæssige fordele i et andet land i kraft af en mellem dette land og EU indgået associerings- eller handelsaftale.
 • Afgiver urigtige oplysninger eller beviser for at opnå Skatteforvaltningens eller autoriserede organisationers bistand i forbindelse med udstedelse af de i TDL § 61 og § 63 nævnte dokumenter.

Se TDL § 77, stk. 1.

Når overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage told eller afgifter, kan straffen stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder. I særlig grove tilfælde kan straffen stige til fængsel indtil 8 år efter STRFL § 289. Se TDL § 76, stk. 2.

STRFL § 93, stk. 2, 2. pkt. om femårig forældelse, når der kan opnås uberettiget vinding ved overtrædelse af fiskallovgivningen gælder også for unddragelse af told og afgifter overfor andre lande. Se TDL § 77, stk. 2.

Bemærk

Bestemmelsen i TDL § 76 giver hjemmel til at straffe for overtrædelser af de gerningsbeskrivelser, der fremgår af bestemmelsens stk. 1, nr. 1-4, begået ved simpel uagtsomhed, såfremt der er tale om gentagne overtrædelser inden for 2 år. Denne del af bestemmelsen kan anvendes i tilfælde, hvor en virksomhed trods tidligere påtale overtræder bestemmelsen fx ved at angive urigtigt til fortoldning.

Personer omfattet af reglen

Pligtsubjekt er fysiske eller juridiske personer, der importerer eller eksporterer varer. Ansvarssubjekt er udover importøren/eksportøren også enhver, der handler på den dennes vegne.

Subjektive betingelser for strafansvar

Den forsætlige eller groft uagtsomme handling kan vedrøre et eller flere af følgende forhold:

 • At angivelsen er urigtig.
 • At dokumenter eller regnskaber er urigtige eller mangelfulde.
 • At der i øvrigt afgives urigtige og vildledende oplysninger.
 • At Skatteforvaltningens foreløbige ansættelse er for lav.
 • At der udfærdiges urigtig dokumentation for varernes oprindelse.
 • At der gives urigtige oplysninger for at få en anden til at udfærdige urigtig dokumentation. 

Ved anvendelse af TDL § 76, stk. 2, er den subjektive betingelse yderligere, at der er forsæt til unddragelse. Hvis handlingen er groft uagtsom, og der er indtrådt en følge i form af unddragelse af told og afgifter, er straffen bøde, der udmåles i forhold til unddragelsens størrelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.