Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Kan der ske ekstraordinær genoptagelse, hvis en myndighed i et andet land har truffet en afgørelse?

A.A.8.2.2.1.2.4 Ændringer som følge af udenlandske myndigheders afgørelser

Indhold

Dette afsnit handler om ekstraordinær ansættelsesændring, når en udenlandsk skattemyndighed har truffet en afgørelse, som anerkendes af Skatteforvaltningen, og som har betydning for den danske beskatning. Reglen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 4, har betydning både for ændringer på Skatteforvaltningens initiativ og for genoptagelse efter anmodning fra en borger.

Afsnittet indeholder:

  • Reglens overordnede anvendelsesområde
  • Særligt om "dobbelt ikke beskatning"
  • Særligt om udenlandske skattemyndigheders TP-reguleringer.

Reglens overordnede anvendelsesområde

Ændring af en dansk skatteansættelse kan foretages, hvis ændringen er en direkte følge af, at en udenlandsk skattemyndighed har truffet en afgørelse, der har betydning for den danske beskatning. Det er en betingelse for anvendelsen af SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 4, at Skatteforvaltningen har anerkendt den udenlandske skattemyndigheds afgørelse.

Reglen sikrer, at en borger i dobbeltbeskatningssituationer kan få ændret skatteansættelsen efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist, uden at det er nødvendigt at gennemføre en tidskrævende gensidig aftaleprocedure alene med det formål at skabe grundlag for fristgennembrud. Se om Mutual Agreement Procedure (MAP) C.F.8.2.2.25 Artikel 25: Gensidig aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure).

Der findes ikke en tilsvarende bestemmelse vedrørende moms og afgifter.

På samme måde som vedrørende de øvrige fristgennembrudsgrunde i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, er det en betingelse at reaktionsfristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 2, er overholdt, og det afledte krav ikke er forældet efter 10-års fristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 34 a, stk. 4. Vedrørende samtlige fristgennembrudsgrunde i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, gælder endvidere, at hvis der er grundlag for ekstraordinær genoptagelse, kan ansættelsen kun ændres angående det spørgsmål, der har været årsag til genoptagelsen. Den ekstraordinære genoptagelse åbner ikke mulighed for andre ændringer i ansættelsen.

Eksempel

Sagen angik, om sagsøgeren var berettiget til at få ekstraordinær genoptagelse af sin skatteansættelse for indkomståret 2011. Retten fandt ikke, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 4, eller SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 8, var til stede. Retten fandt desuden, at sagsøgeren ikke havde overholdt 6-måneders fristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 2, ligesom der ikke var grundlag for at meddele dispensation. Se SKM2019.654.BR.

Se også

A.A.8.2.2.2.4 om reaktionsfristen

A.A.8.2.2.1.3 om forældelse

Særligt om "dobbelt ikke beskatning"

Hvis Skatteforvaltningen konstaterer, at en udenlandsk skattemyndighed har truffet en afgørelse, der medfører "dobbelt ikke beskatning", kan Skatteforvaltningen foretage ansættelse efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist, forudsat beskatningen har intern hjemmel i Danmark. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 4.

Eksempel

Skatteforvaltningen kan ændre ansættelsen for et dansk selskab, som er sambeskattet med et datterselskab i USA og har fået credit for datterselskabets betalte skatter i USA, hvis de amerikanske skatter senere tilbagebetales som følge af amerikanske carry back regler.

Særligt om udenlandske skattemyndigheders TP-reguleringer

SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 4 medfører, at en skattepligtig til Danmark uafhængigt af den ordinære ansættelsesfrist kan få nedsat sin danske ansættelse som følge af en udenlandsk skattemyndigheds TP-regulering vedrørende en kontrolleret transaktion. Nedsættelse er dog betinget af, at Skatteforvaltningen er enig med den udenlandske skattemyndighed i, at forhøjelsen er i overensstemmelse med armslængdeprincippet.

Bestemmelsen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 27, stk. 1, nr. 4, kan ligeledes anvendes, hvis en udenlandsk skattemyndighed har foretaget en nedsættelse, således at en kontrolleret transaktion reguleres til armslængde vilkår. Her kan Skatteforvaltningen også efter udløbet af fristen i SFL (skatteforvaltningsloven) § 26, stk. 5, foretage en tilsvarende TP-forhøjelse i Danmark, forudsat Skatteforvaltningen er enig med den udenlandske skattemyndighed. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.