Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.A.7.4.10 Særlige sagsbehandlingsregler ved vurdering af fast ejendom

Indhold

Dette afsnit handler om de særlige regler om partsinddragelse, der gælder, når Vurderingsstyrelsen behandler og afgør sager om vurdering af fast ejendom.

Afsnittet handler om den særlige deklarationsprocedure, der er lovfæstet i SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 a, som Vurderingsstyrelsen kan anvende ved vurdering af fast ejendom, og som i så fald træder i stedet for reglerne om partsinddragelse i FVL §§ 19-21.

Afsnittet handler også om den særlige afgrænsning af kredsen af modtagere af meddelelser og afgørelser i sager om vurdering af fast ejendom, der er fastsat i SFL § 20 d, som regulerer Vurderingsstyrelsens pligt til afsøgning af mulige parter i vurderingssager.

Afsnittet handler herudover om indholdet af deklarationen, der sendes, hvis Vurderingsstyrelsen anvender deklarationsproceduren.

Afsnittet handler endelig om ejendomsejers reaktionsmuligheder efter deklaration.

Afsnittet indeholder:

Regel

Den særlige deklarationsprocedure, som Vurderingsstyrelsen kan anvende ved vurdering af fast ejendom, er lovfæstet i SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 a, der er en del af SFL (skatteforvaltningsloven) kapitel 7 a.

SFL (skatteforvaltningsloven) kapitel 7 a er indført ved lov nr. 688 af 8. juni 2017, og trådt i kraft pr. 1. januar 2018. SFL (skatteforvaltningsloven) kapitel 7 a indeholder tillige andre særlige regler for behandling og afgørelse af vurderingssager. Se afsnit A.A.7.9 Frister ved sagsbehandling og afgørelse - vurdering af fast ejendom om frister ved sagsbehandling og afgørelse - vurdering af fast ejendom.

Der er ved lov nr. 278 af 17. april 2018 vedtaget enkelte justeringer af reglerne i SFL (skatteforvaltningsloven) kapitel 7 a. Disse justeringer er trådt i kraft den 1. juli 2018. Der er herunder indsat en bestemmelse i SFL § 20 d, der regulerer kredsen af modtagere af meddelelser og afgørelser i sager om ejendomsvurdering.

►SFL er ændret ved flere ændringslove, og senest ved lov nr. 2614 af 28. december 2021. Disse ændringslove er samlet i følgende lovbekendtgørelse: 

  • Lov nr. 835 af 3. juni 2022.◄
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.