Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

A.A.7.4.10.3 Ejendomsejers reaktionsmuligheder efter deklaration

Indhold

Afsnittet omhandler ejendomsejers reaktionsmuligheder, når Vurderingsstyrelsen gennemfører partsinddragelse ved anvendelse af den særlige deklarationsprocedure, der er lovhjemlet i SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 a og nærmere beskrevet i afsnit A.A.7.4.10.1 Deklarationsproceduren og partsinddragelse og i afsnit A.A.7.9.1 Sagsbehandlingsfrister - vurdering af fast ejendom.

Når den særlige deklarationsprocedure anvendes, gælder der særlige regler for Vurderingsstyrelsens håndtering af oplysninger fra ejendomsejer, der bl.a. afhænger af, hvornår oplysningerne er modtaget. Se afsnit A.A.7.9 Frister ved sagsbehandling og afgørelse - vurdering af fast ejendom og afsnit A.A.8.4 Ændring af vurdering af fast ejendom om genoptagelse af vurdering af fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Hvis ejendomsejer er enig i oplysningerne i deklarationen
  • Hvis ejendomsejer vil rette eller tilføje oplysninger.

Hvis ejendomsejer er enig i oplysningerne i deklarationen

Hvis ejendomsejer er enig i de oplysninger, der er udstillet i deklarationen, kan ejendomsejer undlade at reagere på deklarationen. I så fald vil vurderingen blive foretaget på grundlag af de deklarerede oplysninger og udsendt til ejendomsejer, medmindre Vurderingsstyrelsen af anden vej bliver bekendt med andre oplysninger af væsentlig betydning for vurderingen. I så fald vil ejendomsejer modtage gendeklaration eller anden partshøring, før Vurderingsstyrelsen træffer afgørelse om vurderingen.

Hvis ejendomsejer vil rette eller tilføje oplysninger

Hvis ejendomsejer ikke er enig i de oplysninger, der er udstillet i deklarationen, eller mener, at der er andre oplysninger, der er af væsentlig betydning for vurderingen af ejendommen, kan ejendomsejer meddele dette til Vurderingsstyrelsen.

Nogle af de oplysninger, der er væsentlige for vurderingen, er imidlertid indhentet af Vurderingsstyrelsen i offentlige registre, der er ejet af andre offentlige myndigheder end Vurderingsstyrelsen. Fejl i disse oplysninger, skal rettes af den myndighed, der ejer de fejlagtige data, og derfor skal henvendelser om sådanne fejl i flere tilfælde ske til den pågældende myndighed. Vurderingsstyrelsen vejleder ejendomsejer om, hvordan fejl kan rettes.

Hvis en ejendomsejer dokumenterer, at et givent forhold er åbenbart urigtigt, vil Vurderingsstyrelsen foretage vurderingen på det objektivt korrekte grundlag, hvis Vurderingsstyrelsen bliver opmærksom på den dokumenterede åbenbare fejl i registret. 

Er der ikke tale om en dokumenteret åbenbar fejl, vil Vurderingsstyrelsen derimod træffe afgørelse på grundlag af de oplysninger, der fremgår af det register, der er ejet af en anden myndighed. Vurderingsstyrelsen vil i visse tilfælde efterfølgende kunne ændre afgørelsen efter reglerne om genoptagelse og revision i SFL (skatteforvaltningsloven) §§ 33 og 33 a. Der henvises til afsnit A.A.8.4.1 Ændring af vurdering efter EVL (dog ikke EVL §§ 87 og 88) om ændring af vurdering efter EVL (dog ikke EVL §§ 87 og 88).

Ejendomsejers rettelser eller tilføjelser vil blive behandlet forskelligt afhængig af, hvornår de meddeles til Vurderingsstyrelsen. Se afsnit A.A.7.9 Frister ved sagsbehandling og afgørelse - vurdering af fast ejendom om frister ved sagsbehandling og afgørelse ved vurdering af fast ejendom.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.