Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Under hvilke betingelser kan der ske omstødelse af løn?

G.A.3.4.1.4.9.4 Omstødelse af betaling af løn mv. til nærstående

Indhold

Afsnittet handler om omstødelse af betaling af løn til nærstående. 

Afsnittet indeholder:

 • Regelgrundlag
 • Løn og andet arbejdsvederlag
 • Rimelighed
 • Omstødelsens omfang
 • Tantieme til ledelsen i kapitalselskaber

Regelgrundlag

Har skyldneren senere end seks måneder før fristdagen til fordel for nærstående som

 • løn
 • andet arbejdsvederlag eller
 • pension

betalt beløb, som åbenbart overstiger, hvad der under hensyn til

 • det udførte arbejde
 • virksomhedens indtægter og
 • omstændighederne i øvrigt

må anses for rimeligt, kan betalingen for det overskydende beløb fordres omstødt. 

Se konkurslovens § 66, stk. 1.

Samme regel gælder om beløb, der er betalt tidligere, men senere end to år før fristdagen. Dette gælder dog ikke, hvis den nærstående godtgør, at skyldneren hverken var eller ved udbetalingen blev insolvent. 

Se konkurslovens § 66, stk. 2. 

Løn og andet arbejdsvederlag

Egentlig løn og andet arbejdsvederlag er omfattet, uanset hvordan vederlaget beregnes. Provision er fx også omfattet. 

Ethvert arbejde omfattes, hvad enten der er tale om fast eller løs ansættelse og uanset niveau. Honorar for bestyrelsesarbejde er derfor også omfattet af reglen. 

Vederlag modtaget ved udøvelsen af selvstændig erhvervsvirksomhed omfattes ikke. 

Indbetaling af pensionsbidrag til en pensionskasse kan også omstødes. Derimod omfatter reglen ikke indbetaling af præmie på en pensionsforsikring. Se forsikringsaftalelovens § 117 og § 118. Se også pensionsopsparingslovens § 12.

Reglen kan formentlig anvendes analogt over for krav på ikke udbetalt løn, der er forfaldet senere end seks måneder før fristdagen. 

Rimelighed

Der skal være tale om et egentligt misforhold mellem lønnen eller vederlaget og det udførte arbejde. Ved vurderingen skal der ses på virksomhedens indtægter og omstændighederne i øvrigt, heriblandt vedkommendes kvalifikationer og arbejdets omfang og betydning for virksomheden. Et misforhold vil ofte være til stede, hvis en nærstående til skyldneren for samme arbejde modtager en langt højere løn end andre ansatte i virksomheden. Lønnen vil også kunne stå i et misforhold til det udførte arbejde, hvis den lægger beslag på så stor en del af virksomhedens indtægter, at virksomhedens overlevelse er truet. 

Omstødelsens omfang

Omstødelsen vil angå den del af lønnen eller vederlaget, som åbenbart overstiger det beløb, der kan anses for rimeligt. 

Tantieme til ledelsen i kapitalselskaber

Hvis et kapitalselskab går konkurs, skal medlemmer af ledelsen, selv om de har været i god tro, tilbagebetale, hvad medlemmerne i de sidste fem år før fristdagen har modtaget i tantieme (variabelt vederlag), forudsat at kapitalselskabet var insolvent, da tantiemen blev fastsat. Se selskabslovens § 138, stk. 2.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.