Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Under hvilke betingelser kan et arveafkald omstødes?

G.A.3.4.1.4.9.3 Omstødelse af arveafkald

Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne om omstødelse af arveafkald.

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag
  • Afkald
  • Arv
  • Gennemførelse af omstødelse

Regelgrundlag

Har skyldneren senere end seks måneder før fristdagen givet afkald på arv, som er tilfaldet ham, kan afkaldet fordres omstødt. Hvis arv er udloddet, rettes kravet mod den, der som følge af afkaldet har modtaget arv, eller hvis arvelod derved er blevet forøget. Se konkurslovens § 65, stk. 1. 

Afkald, som er givet tidligere, men senere end to år før fristdagen, kan fordres omstødt, medmindre det af den begunstigede godtgøres, at skyldneren hverken var eller ved afkaldet blev insolvent. Se konkurslovens § 65, stk. 2. 

Afkald

Bestemmelsen gælder, selv om arveafkaldet gives til fordel for en bestemt person, og selv om der måtte være ydet skyldneren et vederlag for afkaldet. Et vederlag vil dog påvirke størrelsen af boets krav. Se konkurslovens § 75. 

Afkaldet er et løfte og har dermed retsvirkning, når løftet er bindende, dvs. når den, afkaldet er givet til fordel for, har fået kundskab om afkaldet. 

Arv

Bestemmelsen omfatter kun afkald på falden arv. Arveladeren skal dermed være afgået ved døden, da afkaldet blev givet. 

Det har ingen betydning, om arveafkaldet vedrører legal eller testamentarisk arv. 

Gennemførelse af omstødelsen

Hvis arven endnu ikke er udloddet, da omstødelse sker, udøver konkursboet efter omstødelsen arvingens (dvs. fallentens) beføjelser. 

Er arven derimod udloddet til den, der begunstiges ved arveafkaldet, vil kravet efter omstødelsen bestå af nettoforøgelsen af den begunstigedes formue, fordi dennes andel i boudgifter og arveafgift fradrages.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.