Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.4.1.4.9.1.5 Gennemførelse af omstødelse

Indhold

Afsnittet handler om gennemførelse af omstødelse. 

Afsnittet indeholder:

  • Gennemførelse af omstødelse
  • xFrist for gennemførelse af omstødelsessagx
  • xForudgående arrestx

Gennemførelse af omstødelse

Omstødelse kan ske ved:

  • Retssag anlagt af boet.
  • Retssag anlagt af en fordringshaver.

Retssag anlagt af boet

Normalt gennemføres en omstødelse ved, at konkursboet anlægger retssag (omstødelsessag) mod den begunstigede, som er den fysiske eller juridiske person, der er blevet beriget ved dispositionen. 

I forhold til et udlæg, der er foretaget senere end tre måneder før fristdagen, er en omstødelsessag dog ikke nødvendig, fordi udlægget bortfalder uden videre. Hvis den pågældende fordringshaver har opnået berigelse som følge af udlægget og ikke frivilligt vil udbetale denne berigelse til boet, kan en retssag mod fordringshaveren dog være nødvendig. Se konkurslovens § 75. 

Boet anlægger en retssag ved de almindelige domstole, medmindre parterne aftaler, at skifteretten efter konkurslovens § 242, stk. 1, gøres kompetent til at træffe afgørelse. Se konkurslovens § 135.

En retssag føres derfor normalt ved byretten, medmindre sagen henvises til landsretten. Se retsplejelovens § 226, stk. 1. 

Det er boets kurator, der anlægger og fører sagen på boets vegne. 

I de situationer, hvor boet savner de nødvendige midler til en omstødelsessag, som kurator anbefaler at gennemføre, kan kurator anmode en eller flere fordringshavere om at indestå for omkostningerne ved sagens gennemførelse.

Retssag anlagt af en fordringshaver

Enhver fordringshaver kan, inden for en frist som skifteretten fastsætter, på egen hånd anlægge sag eller indtræde i en retssag, som skyldneren allerede inden konkursdekretet har anlagt, hvis kurator opgiver at forfølge et omstødelseskrav, uden at der er sluttet forlig. Se konkurslovens § 137, stk. 1, 1. pkt. 

En anmodning om fastsættelse af frist skal fremsættes over for skifteretten uden ugrundet ophold efter kurators (bostyrets) beslutning om at opgive en forfølgelse af omstødelseskravet. Se konkurslovens § 137, stk. 1, 2. pkt. 

Boet skal erstatte fordringshavernes rimelige omkostninger, dog kun i det omfang boets xaktivmassex forøges. Se konkurslovens § 137, stk. 1, 3. pkt.

xFrist for gennemførelse af omstødelsessagx

Der kan anlægges retssag indtil 12 måneder efter konkursdekretets afsigelse, ligesom der desuden kan anlægges sag inden seks måneder efter, at boets bestyrelse (kurator) må antages at være blevet i stand til at gøre kravet gældende. Se konkurslovens § 81, stk. 1. 

Fristen på seks måneder har kun selvstændig betydning, hvis kendskabet til omstødelseskravet først opnås senere end seks måneder efter afsigelsen af konkursdekretet. Det vil kun sjældent være tilfældet. 

Ved indsigelse mod anmeldte krav eller andre krav, der fremsættes mod boet, gælder fristen i konkurslovens § 81, stk. 1, ikke. Se konkurslovens § 81, stk. 2.

xForudgående arrestx

Inden retssagen kan omstødelseskravet evt. sikres ved arrest. Se retsplejelovens § 627 og afsnit A.D.14 Arrest. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.