Til forside
TAX.DK - skat & afgift
Aftale med SKAT

Af og til tilbyder SKAT at indgå en aftale med skatteyderen om, hvordan en skattesag skal afgøres.1)

SKAT offentliggør i almindelighed ikke indholdet af sådanne aftaler, men som eksempel kan nævnes, at skatteyderen i Kasi-Jesper-sagen modtog følgende tilbud fra SKAT: "... nærværende sagskompleks kan løses i overensstemmelse med skattelovgivningens almindelige regler punkt for punkt og med vurderinger af eventuelt ansvar m.m. eller man kan helt ekstraordinært, efter en konkret vurdering, søge en samlet alternativ løsningsmodel."2)

Såfremt der indgås en aftale med SKAT, bør aftalen være skriftlig.


1) Skattemyndighederne er underkastet det almindelige legalitetsprincip, jf. herved specielt Grundlovens § 43, og denne praksis må derfor betragtes som en retssædvane på grundlovsniveau.
2) Uddrag af mail af 16. maj 2012 fra SKAT til skatteyderen (citat fra artikel i BT den 5. maj 2013).
Skatteberegnere
Skattesager

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

 A B D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.