Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.4.1.4.9.1.4 Fælles betingelser for omstødelse

Indhold

Afsnittet handler bl.a. om de fælles regler om omstødelse. 

Afsnittet indeholder:

  • Fælles betingelser for omstødelse

Fælles betingelser for omstødelse

Betingelserne for at foretage omstødelse afhænger af, hvilke dispositioner mv. der søges omstødt, og hvilken periode dispositionerne mv. omfatter eller vedrører.

Dispositionen skal være til skade for boets fordringshavere

Det kendetegner som regel de omstødelige dispositioner, at de er mistænkelige eller objektivt kritisable efter forholdene på dispositionstidspunktet. 

Betaling af gæld, der er sikret ved tilstrækkelig og uomstødelig panteret, kan ikke omstødes, fordi der ikke vil være sket nogen forrykkelse blandt fordringshaverne. Hvis der skete omstødelse, ville panthaver blot i stedet kunne holde sig til sit pant, der derved ikke kommer de øvrige fordringshavere til gode. 

Betaling af privilegeret gæld kan ikke omstødes, hvis der i boet er fuld dækning for denne gæld. 

Den, som omstødelsen sker over for, skal ikke afgive mere, end hvad der er nødvendigt til at dække fordringshaverne. 

Omstødelse kan ikke ske, hvis beløbet ikke kunne være kommet de øvrige fordringshavere til gode, fordi det var unddraget kreditorforfølgning, og skyldneren ikke havde taget skridt til at stille beløbet til fordringshavernes disposition. 

Betaling af gæld kan i almindelighed ikke omstødes, hvis undladt betaling ville have medført større skade for fordringshaverne.

Insolvens

Når insolvens indgår i omstødelsesbestemmelserne, er vurderingen af insolvensen den samme som den insolvensvurdering, der skal foretages, når det skal vurderes, om skyldneren kan erklæres konkurs. Se konkurslovens § 17 og afsnit G.A.3.4.1.3.1.3 Skyldnerens insolvens.

Fristdagen

Efter de objektive bestemmelser om omstødelse i konkurslovens §§ 64-71 er det en betingelse, at dispositionen mv. blev foretaget inden for en vis periode før fristdagen. 

Ved fristdagen forstås det tidligste af disse tidspunkter: 

  • Den dag, da skifteretten modtog begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering
  • Dagen for skyldnerens død, hvis dødsboet behandles efter reglerne om insolvente dødsboer, se dødsboskiftelovens §§ 69-72.
  • Dagen for beslutningen om likvidation eller tvangsopløsning af et aktieselskab eller anpartsselskab, hvis skifteretten inden tre måneder efter denne beslutning modtager begæring om rekonstruktionsbehandling eller konkurs eller af egen drift indleder rekonstruktionsbehandling eller afsiger konkursdekret.

Se konkurslovens § 1, stk. 1, nr. 1-3. 

Reglen i konkurslovens § 1, stk. 1, suppleres med de såkaldte sløjferegler i konkurslovens § 1, stk. 2-4. 

Hvis en begæring om rekonstruktionsbehandling tilbagekaldes eller afslås, regnes dagen for modtagelsen af begæringen for fristdag, hvis skifteretten inden tre uger efter tilbagekaldelsen eller afslaget modtager ny begæring om rekonstruktionsbehandling eller begæring om konkurs eller gældssanering. Tilsvarende gælder, hvis en rekonstruktionsbehandling ophører og skifteretten inden tre uger efter ophøret modtager begæring om konkurs eller gældssanering. Se konkurslovens § 1, stk. 2. 

Hvis en konkursbegæring tilbagekaldes eller afslås, regnes dagen for modtagelsen af begæringen for fristdag, hvis skifteretten inden tre uger efter tilbagekaldelsen eller afslaget modtager ny begæring om konkurs eller begæring om rekonstruktionsbehandling eller gældssanering. Se konkurslovens § 1, stk. 3. 

Selv om en begæring om gældssanering ikke fører til kendelse om gældssanering, regnes dagen for modtagelsen af begæringen for fristdag, hvis skifteretten modtager begæring om konkurs eller rekonstruktionsbehandling, inden tre uger efter at begæringen blev tilbagekaldt eller gældssanering blev nægtet. Se konkurslovens § 1, stk. 4.

Tidsfrister og deres beregning

Fristdagen tæller ikke med, når det i konkrete tilfælde skal beregnes, om der kan ske omstødelse. Hvis fristdagen fx er den 12. april, og er omstødelsesfristen tre måneder, kan dispositioner, der er foretaget fra og med den 13. januar, omstødes. 

Hvis omstødelse er betinget af, at den pågældende disposition mv. er sket inden for en bestemt tidsfrist, anses betingelsen for opfyldt, hvis tinglysning eller anden sikringsakt, som er nødvendig for at opnå beskyttelse mod retsforfølgning, er foretaget inden for tidsfristen. Fx vil et udlæg, der er foretaget mere end tre måneder før fristdagen, bortfalde, hvis den sikringsakt (fx tinglysning efter tinglysningslovens § 1 eller denunciation efter gældsbrevslovens § 31, stk. 1), der er nødvendig i forhold til andre fordringshavere, først er foretaget senere end tre måneder før fristdagen. Se konkurslovens § 73.

Nærstående

Nogle bestemmelser udvider omstødelsesfristen, hvis den begunstigede er en nærstående til skyldneren. 

Nærstående er: 

  • ægtefæller, slægtninge i op- og nedstigende linjer, søskende, de nævnte personers ægtefæller og andre personer, der har stået hinanden særlig nær
  • et selskab og en person, hvis personen eller dennes nærstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af selskabets kapital
  • to selskaber, hvis det ene eller dettes nærstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af det andet selskabs kapital, eller hvis en væsentlig del af begge selskabers kapital direkte eller indirekte ejes af samme person eller selskab eller af indbyrdes nærstående personer eller selskaber
  • andre personer, selskaber eller organisationer, som har tilsvarende interessefællesskab som angivet under konkurslovens § 2, stk. 1, nr. 2 eller 3. 

Se konkurslovens § 2, nr. 1-4. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.