Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.2.2.1.3.5.6 Genstande indlagt i bygningen

Indhold

Afsnittet beskriver de effekter, der gribes af ejendommens pant efter tinglysningsloven § 37, 37 a og § 38.

Se mere om tinglysningsloven § 37 og § 37 a i afsnit G.A.3.2.2.1.3.5 Fast ejendom.4 og mere om tinglysningsloven § 38 i afsnit G.A.3.2.2.1.3.5 Fast ejendom.5.

Afsnittet indeholder:

  • Beboelsesejendomme
  • Erhvervsejendomme
  • Indlagt i bygningen
  • På ejerens bekostning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Beboelsesejendomme

Egentlige bygningsbestanddele såsom døre, vinduer, el-installationer, sanitetsgenstande og lignende er omfattet af tinglysningsloven § 38.

Varmekilder, der har en mere varig placering, er også omfattet, hvilket indebærer, at oliefyr, gasfyr, brændeovne, pejse og lignende er omfattet af bestemmelsen, uanset om de er hovedvarmekilden eller blot et supplement.

Bestemmelsen finder analog anvendelse på de genstande, der i øvrigt befinder sig på grunden i form af træer, hegn, rækværk, havelåger, flagstang, drivhuse og redskabsskure mv.

Begrebet husholdningsmaskiner omfatter kun hårde hvidevarer (ikke miksere, blendere mv.), hvilket efter foreliggende domspraksis vil sige komfurer, køleskabe, frysere, emhætter, vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner og lignende.

Som hovedregel kan man sige, at tinglysningsloven § 38 omfatter løsøregenstande og tilbehør, der sædvanligvis efterlades i en beboelsesejendom, når den fraflyttes ved salg.

Erhvervsejendomme

Tinglysningsloven § 38 gælder for alle typer ejendomme, hvorimod tinglysningsloven § 37 kun gælder for erhvervsejendomme. Afgrænsningen mellem løsøre efter tinglysningsloven § 37 og tilbehør efter tinglysningsloven § 38 sker ud fra, om løsøret eller tilbehøret er indlagt til brug for bygningens anvendelse til erhvervsvirksomhed, eller om det er indlagt til brug for en særlig erhvervsvirksomhed.

Kraftanlæg, elevatorer, varmeanlæg, køleanlæg og ventilationsanlæg mv. må betragtes som indlagt til bygningens anvendelse som erhvervsejendom og er derfor omfattet af tinglysningsloven § 38.

For erhvervsejendomme kan man som hovedregel også sige, at løsøre og tilbehør, der bliver i bygningen ved en virksomheds fraflytning, er omfattet af tinglysningsloven § 38.

Tinglysningslovens § 37 a gælder kun for ejendomme, der ejes af en erhvervsmæssig udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester eller energi- eller vandforsyningsvirksomheder, og hvis driften af to eller flere ejendomme forudsætter, at de er forbundet med rør, kabler eller lignende. Hvis de forudsætninger er opfyldt, kan det aftales, at en sampantsætning af flere forbundne faste ejendomme også omfatter driftsinventar og driftsmateriel, der forbinder ejendommene. Se mere om tinglysningslovens § 37 a i afsnit G.A.3.2.2.1.3.5 Fast ejendom.4.

Indlagt i bygningen

Tinglysningsloven § 38 omfatter kun løsøregenstande, der kan betragtes som tilbehør til bygningen.

At løsøregenstanden skal være indlagt i bygningen, betyder at

  • genstanden ikke må være mobil, fordi den skal være bestemt til stationær brug (uden at det dog kan kræves, at den er mur- og nagelfast)
  • anbringelsen ikke blot er midlertidig og
  • installationen af genstanden i bygningen er tilendebragt.

Genstande, der ikke opfylder disse betingelser, er ikke omfattet af tinglysningsloven § 38, men de kan dog udmærket være omfattet af tinglysningsloven § 37, ligesom de kan være omfattet af retsplejeloven § 509.

På ejerens bekostning

Tinglysningsloven § 37 og § 38 omfatter ikke løsøre eller tilbehør, der er anskaffet af andre end ejeren af bygningen. Er løsøret eller tilbehøret anskaffet af andre, hører det ikke under ejendommens pant.

Vestre Landsret har dog fastslået, at en lejet tørretumbler og kummefryser, der var installeret i en beboelsesejendom, var omfattet af tinglysningsloven § 38, fordi anbringelsen ikke blot var midlertidig, hvorfor de var indlagt i bygningen. De var dermed omfattet af begrebet "husholdningsmaskiner" i tinglysningsloven § 38. Det kan derfor ikke betragtes som eneafgørende, om ejendommens ejer har købt eller lejet løsøret. Se UfR 1990.203 VLK.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretten

UfR 1990.203 VLK

Husholdningsmaskiner i form af tørretumbler og kummefryser, der var lejet og indlagt i bygningen blev anset for at være omfattet af ejendommens pant efter tinglysningsloven § 38.

Tørretumbler og kummefryser omfattet af tinglysningsloven § 38.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.