Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.2.2.1.3.5.7 Pantsætning ved erhvervsvirksomhed fra lejet ejendom efter tinglysningslovens § 47 b, stk. 2

Indhold

Afsnittet handler om den særlige pantsætning, der kan foretages af en erhvervsvirksomhed, der drives fra lejede lokaler.

Afsnittet indeholder:

  • Pantsætning ved erhvervsvirksomhed fra lejet ejendom
  • Hvad er omfattet af pantet?
  • Udskillelse som led i regelmæssig drift
  • Specifikation af pantet?
  • Pantets stilling i forhold til høstpant.

Pantsætning ved erhvervsvirksomhed fra lejet ejendom

En virksomhed, der drives fra lejede lokaler, kan pantsætte driftsmidler og driftsinventar blot med en summarisk angivelse af det pantsatte. Se tinglysningsloven § 47 b, stk. 2. Bestemmelsen er en undtagelse fra hovedreglen om, at pantsatte effekter skal være bindende individualiseret, da der ikke kan stiftes en panteret i såkaldte "tingsindbegreb", dvs. samlinger af ikke-specificerede løsøregenstande. Se tinglysningsloven § 47 b, stk. 1.

Hvad er omfattet af pantet?

Pantsætning efter tinglysningsloven § 47 b, stk. 2, omfatter reelt de samme genstande, som ville høre under tinglysningsloven § 37, hvis virksomheden i stedet havde ejet ejendommen. Reglen skyldes da også et ønske om at give virksomheder, der drives fra lejet ejendom, samme mulighed for at benytte virksomhedens driftsinventar og driftsmateriel som kreditgrundlag, som virksomheder, der drives fra egen ejendom, har i kraft af tinglysningsloven § 37. I lighed med, hvad der gælder efter tinglysningsloven § 37, skal ejendommen være indrettet med erhvervsvirksomhed for øje.

Drevet fra lejet ejendom

Det er en betingelse, at virksomheden virkelig kan siges at være drevet fra lejet ejendom. Hvis virksomheden primært drives fra egen ejendom, mens den lejede ejendom kun er at betragte som et tilbehør hertil, kan løsøre, der befinder sig på den lejede ejendom, derfor ikke gyldigt pantsættes under ét efter tinglysningsloven § 47 b, stk. 2.

Varelager mv.

Varelager og lignende omfattes ikke af en pantsætning efter tinglysningsloven § 47 b, stk. 2. Dette gælder heller ikke, selv om pantebrevet måtte angive at have pant i varelageret, fordi hovedreglen i tinglysningsloven § 47 b, stk. 1 da gælder, hvorefter der består et forbud mod pant i samlinger af ensartede eller til fælles brug bestemte ting, fx en forretnings inventar, hvilket også benævnes "tingsindbegreb".

På samme måde som i tinglysningsloven § 37, er de nævnte køretøjer i tinglysningsloven § 42 c ikke omfattet. Se tinglysningsloven § 47 b, stk. 2.

Udskillelse som led i regelmæssig drift

Pantsætningen efter tinglysningsloven § 47 b, stk. 2, hindrer ikke, at driftsmidler mv. udskilles som led i en regelmæssig drift af virksomheden, og nye driftsmidler mv., som anskaffes i forbindelse med en sådan udskiftning, vil blive omfattet af pantsætningen.

Udskillelse som følge af, at der foretages udlæg, er principielt ikke en udskillelse som led i regelmæssig drift. Dette har ikke nogen større betydning i relation til driftsmidler mv., der omfattes af tinglysningsloven § 37, da der efter retsplejeloven § 510 ikke uden samtykke fra både skyldneren og panthaverne og eventuelle andre berettigede kan foretages særskilt udlæg i disse driftsmidler mv. Med hensyn til tinglysningsloven § 47 b, stk. 2, får det dog betydning, fordi denne bestemmelse, der er formuleret på samme måde som tinglysningsloven § 37, ikke er omfattet af henvisningen i retsplejeloven § 510.

Drives virksomheden fra lejet ejendom, og har virksomhedens indehaver udstedt et pantebrev efter tinglysningsloven § 47 b, stk. 2, kan der nok foretages særskilt udlæg i enkelte driftsmidler mv., men kun med respekt af panthaverens ret, hvilket kan give anledning til visse praktiske problemer i forbindelse med afholdelse af tvangsauktion på grundlag af udlægget.

Specifikation af pantet?

Der kræves i pantebrevet ikke nogen specifikation af de driftsmidler og det driftsinventar, der er pantsat. Der kræves blot en beskrivelse af, at pantet vedrører driftsmidler og driftsinventar tilhørende en bestemt virksomhed, der drives fra lejede lokaler på en bestemt adresse. Deri ligger, at hvis virksomheden skifter adresse, eller hvis en del af driftsmidlerne/driftsinventaret flyttes til en anden adresse, uden at pantebrevet tinglyses med ændringen, er de genstande, der ikke længere er på den oprindelige adresse, ikke længere omfattet af pantet.

Pantets stilling i forhold til høstpant

Efter lov om høstpant kan ejeren eller brugeren af en landbrugsejendom stifte pant i ejendommens afgrøder til sikkerhed for betalingen af gæld, som er opstået i forbindelse med køb af visse rå- og hjælpestoffer. Panteretten efter et sådant høstpantebrev går forud for både alle tidligere stiftede panterettigheder i den faste ejendom med tilbehør og panterettigheder efter tinglysningsloven § 47 b, stk. 2. Se høstpantebrevsloven § 7, stk. 3.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.