Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.2.2.1.3.5.5 Tilbehør efter tinglysningslovens § 38

Indhold

Afsnittet handler om tilbehør til fast ejendom efter tinglysningsloven § 38.

Afsnittet indeholder:

  • Indledning
  • Begrebet bygning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Indledning

Når en bygning er opført, helt eller delvis, og når ledninger, varmeanlæg, husholdningsmaskiner eller lignende er blevet indlagt i bygningen på ejerens bekostning til brug for bygningen, kan særskilt ret over bygningens materialer og over nævnte tilbehør ikke forbeholdes. Hverken som ejendomsret eller på anden måde. Tinglyst pantebrev i en ejendom omfatter uden særlig vedtagelse også dette tilbehør. Se tinglysningsloven § 38.

Tinglysningsloven § 38 gælder for alle ejendomme, uanset om det er erhvervs- eller beboelsesejendomme.

Begrebet bygning

Egentlige bygninger, det vil sige erhvervsejendomme, beboelsesejendomme, udlejningsejendomme, garager og lignende, er omfattet af bestemmelsen. Dette gælder uanset om bygningen er færdigopført eller ej, og uanset om den er taget i brug. Det har ingen betydning, om bygningen har en eller flere ejere eller eventuelt er ejet af det offentlige eller en juridisk person.

Andre større faste anlæg på en grund kan være omfattet, men det afhænger af den til enhver tid herskende opfattelse af, hvad man forstår ved begrebet bygning.

Der har eksempelvis hersket en del tvivl om, hvorvidt vindmøller i relation til tinglysningsloven § 38 kunne betragtes som en bygning. Spørgsmålet er besvaret benægtende for en vindmølle med en tårnhøjde på 24 m. Se UfR 1991.447 VLK.

Senere antog Vestre Landsret, at en vindmølle, der var fastboltet på et betonfundament på 9 x 9 m, som var piloteret mere end to meter ned i jorden, måtte sidestilles med en bygning. Se UfR 1993.191 VLK. Endvidere har Højesteret i UfR 2007.3084 H lagt til grund, at en vindmølle, der var bestemt til varig forbliven på grunden, var en bygning, og at den derfor var en del af en fast ejendom. Dommen vedrørte dog en tvist om beregning af tinglysningsafgift, og ikke en tvist om panteret. 

I U 2015.1985 V antog Vestre Landsret, at solcelleanlæg, der var monteret på taget af en erhvervsejendom, var omfattet af tinglysningslovens § 38. Solcelleanlægget skulle forsyne ejendommen med el som supplement til en traditionel el-forsyning.   

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteret

UfR 2007.3084 HD

Begrebet fast ejendom i tinglysningsafgiftsloven var det samme som i tinglysningsloven. En vindmølle blev anset som bestanddel af en fast ejendom ved beregning af tinglysningsafgift.

 

 

Landsretten

U 2015.1985 VLK

Solcelleanlæg, der var monteret på erhvervsejendoms tag, og som skulle forsyne ejendommen med 10-15% af det årlige elforbrug, var omfattet af tinglysningslovens § 38, og skadesløsbrev med pant i anlægget blev derfor afvist fra personbogen.

 

 

UfR 1993.191 VLK

En vindmølle, der var fastboltret på et betonfundament på 9 gange 9 meter, som var piloteret mere end to meter ned i jorden var en bygning i TL (toldloven) § 38`s forstand.

Vindmøllen var OMFATTET af tinglysningsloven § 38.

UfR 1991.447 VLK

En vindmølle, med en tårnhøjde på 24 meter var ikke en bygning efter tinglysningsloven § 38.

Vindmølle var IKKE OMFATTET af tinglysningsloven § 38.

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.