Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.1.7.7.3 Genoptagelse af gældssaneringssagen

Indhold

Afsnittet handler om muligheden for genoptagelse af gældssaneringssager.

Afsnittet indeholder:

  • Genoptagelse af gældssaneringssager
  • Møde i skifteretten
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Genoptagelse af gældssaneringssager

Når ganske særlige hensyn til skyldneren taler for det, kan skifteretten på begæring genoptage gældssaneringssagen med henblik på at ændre gældssaneringskendelsens bestemmelser. Se konkurslovens § 228, stk. 1. Skifteretten kan dog ikke forhøje den procent, hvortil fordringerne i den oprindelige kendelse blev nedsat til. Efter omstændighederne kan skifteretten lade hele gælden bortfalde, i modsætning til tidligere, hvor skifteretten ikke kunne ændre selve nedsættelsesprocenten.

Ændring af nedsættelsesprocenten kan kun ske i de situationer, hvor der er sket en markant ændring af skyldners økonomiske situation, og hvor en forlængelse af afdragsperioden ikke med rimelighed kan udligne denne nye økonomiske situation.

Har skyldneren pådraget sig væsentlig ny gæld efter kendelsen om gældssanering, skal det, for at ligestille både gamle og nye fordringshavere, overvejes, om der er grundlag for at meddele skyldneren gældssanering på ny, frem for at ændre nedsættelsesprocenten. I modsat fald ville de fordringshavere, hvis gæld er stiftet efter afsigelsen af kendelsen om gældssanering, kunne få fuld dækning for deres fordringer og dermed blive væsentligt bedre stillet end de fordringshavere, som måtte tåle en yderligere nedsættelse af deres fordringer. Se f.eks. UfR 2015.168 VLR, hvor en oplysning til skifteretten om, at en person, der havde fået gældssanering i 2013, efterfølgende havde stiftet ny gæld, ikke skulle anses som en ansøgning om genoptagelse af gældssaneringssagen, men som en ansøgning om ny gældssanering.

Møde i skifteretten

Inden skifteretten træffer afgørelse om ændring af gældssaneringskendelsen, indkaldes skyldneren og fordringshaverne til et møde i skifteretten. Se konkurslovens § 228, stk. 2. Når skyldnerens sociale forhold taler derfor, indkaldes desuden en repræsentant for kommunen til mødet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Landsretten

UfR 2015.168 VLR

En henvendelse til skifteretten om, at en person, der havde fået gældssanering i 2013, efterfølgende havde stiftet ny gæld, ikke skulle anses som en ansøgning om genoptagelse af gældssaneringssagen, men som en ansøgning om ny gældssanering.

Afgørelsen viser, at det skal overvejes, om afsigelse af ny gældssanering er mere hensigtsmæssig end ændring af nedsættelsesprocenten på den bestående gældssanering, når skyldner stifter ny gæld i gældssaneringsperioden.Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.