Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.1.7.7.2 Kære af gældssaneringskendelser

Indhold

Afsnittet handler om muligheden for at kære en gældssaneringskendelse.

Afsnittet indeholder:

  • Kære af gældssaneringskendelser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser m.v.

Kære af gældssaneringskendelser

Fordringshaver kan kære en gældssaneringskendelse til Landsretten. Se konkurslovens § 248, stk. 2. Behandlingen af tvister foregår efter retsplejelovens regler om borgerlige sager med de ændringer, som følger af forholdets natur, jf. konkurslovens § 243. Dette betyder bl.a., at kæreskriftet skal indgives til den ret, hvis afgørelse kæres. Se retsplejelovens § 393, stk. 3. 

Kærefristen er 14 dage fra den dag hvorfra kærefristen regnes. Se konkurslovens § 251, stk. 1. Som hovedregel regnes kærefristen fra afsigelsen af gældssaneringskendelsen. Dette er tilfældet, når fordringshaveren er orienteret om tidspunktet for kendelsens afsigelse, og kendelsen faktisk afsiges der. Se UfR 2007.310/1 ØLK. Har fordringshaver ikke modtaget forudgående underretning om, hvornår kendelsen vil blive afsagt, samt ikke er til stede i et møde, hvor kendelsen afsiges, regnes kærefristen fra det tidspunkt, hvor gældssaneringskendelsen forkyndes over for fordringshaver. Her vil kærefristen altså regnes fra det tidspunkt, hvor fordringshaver, jf. konkurslovens § 218, stk. 3, har fået særskilt meddelelse om gældssaneringskendelsen, medmindre dette tidspunkt ligger efter offentliggørelsen i Statstidende. Se UfR 2007.2755 ØLK.

Undtagelsesvist kan Landsretten tillade, at fristen overskrides i indtil seks måneder. Se konkurslovens § 251, stk. 2, jf. konkurslovens § 250, stk. 2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Landsretten

UfR 2007.2755 ØLK

I en sag hvor kreditor ikke havde modtaget forudgående underretning om, hvornår kendelsen ville blive afsagt, udtalte Landsretten, at kærefristen regnes fra den dag, hvor kreditor i medfør af konkurslovens § 218, stk. 3, modtog underretning om gældssaneringen, medmindre dette tidspunkt ligger efter bekendtgørelsen af gældssaneringen i Statstidende.

Afgørelsen viser, at kærefristen tidligst kan regnes fra den dag, hvor fordringshaveren burde have kendskab til gældssaneringskendelsens afsigelse.

UfR 2007.310/1 ØLK

I sagen havde kreditor modtaget indkaldelse til fordringshavermøde, hvoraf det fremgik, at der ville træffes kendelse om, i hvilket omfang der skulle ske gældssanering. Landsretten udtalte, at kærefristen måtte regnes fra mødet i skifteretten, hvorunder kendelsen blev afsagt.

I sagen fastslås det, at kærefristen løber fra gældssaneringskendelsens afsigelse, hvis fordringshaver er bekendt med tidspunktet for afsigelsen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.