Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.1.7.7.4 Ophævelse af gældssaneringskendelsen

Indhold

Afsnittet handler om muligheden for at få ophævet en allerede stadfæstet gældssaneringskendelse.

Afsnittet indeholder:

  • Betingelser for at få ophævet gældssaneringskendelsen
  • Svigagtigt forhold
  • Skyldner groft tilsidesætter sine pligter
  • Møde i skifteretten
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Betingelser for at få ophævet gældssaneringskendelsen

Gældssaneringskendelsen kan på begæring af en fordringshaver ophæves af skifteretten. Se konkursloven § 229, stk. 1. Dette kan ske hvis

  • det konstateres, at skyldneren under gældssaneringssagen har gjort sig skyldig i svigagtigt forhold, eller
  • hvis skyldneren groft tilsidesætter sine pligter efter gældssaneringskendelsen.

Misligholder skyldneren gældssaneringsordningen i forhold til en kreditor, kan denne søge afdraget inddrevet ved fogedretten. Er fordringen tillagt udpantningsret kan restanceinddrivelsesmyndigheden selv inddrive fordringen.

Svigagtigt forhold

Skifteretten kan ophæve en kendelse om gældssanering, hvis skyldner under gældssaneringssagen har gjort sig skyldig i svigagtigt forhold. Se konkursloven § 229, stk. 1, nr. 1. At der skal være tale om svig betyder, at skyldner skal have afgivet bevidst urigtige oplysninger eller bevidst have fortiet oplysninger for skifteretten om forhold, som skyldner måtte indse havde væsentlig betydning for skifterettens afgørelse om gældssanering.

At skyldner påbegynder selvstændig erhvervsvirksomhed efter gældssaneringen, selvom skifteretten ved afgørelsen har forudsat, at skyldneren ernærer sig som lønmodtager, kan ikke i sig selv begrunde ophævelse af en gældssaneringskendelse. Hvis skyldner derimod allerede under gældssaneringssagen havde til hensigt at påbegynde selvstændig erhvervsvirksomhed efter gældssaneringen og fortiede dette, kan dette dog begrunde ophævelse. Se UfR 2012.584 HK, hvor en ansøger under sagens behandling i Sø- og Handelsretten havde oplyst, at han var ansat som funktionær i sin fars virksomhed. Sø- og Handelsretten afsagde kendelse om gældssanering, som blev påklaget af en kreditor. I Højesteret afgav ansøger yderligere forklaring om sit virke i virksomheden, og det blev bl.a. oplyst, at han var eneste ansat i faderens virksomhed. På baggrund af bevisførelsen fandt Højesteret, at ansøgeren reelt var direktør i virksomheden, hvorfor hans økonomiske forhold var uafklarede. Da ansøgeren desuden ikke havde medvirket loyalt til sagens oplysning, tog Højesteret kreditorens påstand om ophævelse af gældssaneringskendelsen.

Fortielse om fremtidige indtægter af en vis størrelse kan også begrunde ophævelse af gældssaneringen. Hvis skyldner f.eks. fortier oplysninger om forventede store lønstigninger, kan dette begrunde ophævelse. Det samme kan gøre sig gældende, hvis skyldner fortier oplysninger om falden arv, hvis han var bekendt med, at der herved ville tilfalde ham et større beløb. Hvis skyldner under gældssaneringssagen har kendskab til mulighed for udbetaling af overskydende skat, men har fortiet dette for skifteretten, kan dette også begrunde ophævelse. I en sag havde skyldneren under gældssaneringssagens behandling været klar over, at han ville få tilbagebetalt et større beløb som for meget betalt skat. Se UfR 1987.742/2 ØLK. Hvis skyldner derimod ikke reelt havde kendskab til muligheden for udbetaling af overskydende skat, kan gældssaneringen ikke ophæves.

Skyldner groft tilsidesætter sine pligter

Hvis skyldneren groft misligholder gældssaneringsordningen, kan skifteretten ophæve kendelsen, og den oprindelige skyld genoplives. Se konkursloven § 229, stk. 1, nr. 2. Ophævelse kræver en meget grov tilsidesættelse af gældssaneringens vilkår, hvorfor udgangspunktet ved skyldners misligholdelse heraf er, at gældssaneringen ikke ophæves.

At en skyldner udebliver med et enkelt afdrag i henhold til gældssaneringens vilkår om afdragsvis afvikling af den bestående del af gælden, kan derfor ikke bevirke ophævelse af gældssaneringen. Hvis skyldner derimod i længere tid undlader at betale i overensstemmelse med vilkårene, kan en ophævelse af gældssaneringen eventuelt komme på tale.

Hvis skyldner ved umådeholdent forbrug, ydelse af større gaver eller ved letsindig forretningsførelse bliver ude af stand til at betale forfaldne afdrag, kan dette eventuelt bevirke ophævelse af gældssaneringen.

Hvis skyldners manglende betalingsevne derimod skyldes generelle eller branchebestemte konjunkturændringer, sygdom eller andre forhold, som skyldner reelt er uden indflydelse på, kan ophævelse ikke komme på tale.

Retspraksis

Fra retspraksis kan nævnes følgende afgørelser:

  • UfR 1998.342 VLK. Landsretten ophævede gældssaneringskendelsen, fordi skyldner groft havde tilsidesat sine forpligtelser bl.a. ved ikke at betale afdrag eller skaffe midler til udlodning og ved at skifte job, hvilket betød en indtægtsnedgang på 6.000 kr. pr. måned.
  • UfR 1995.923 VLK. Selvom skyldner havde gjort sig skyldig i alvorlig tilsidesættelse af sine betalingsforpligtelser ifølge gældssaneringskendelsen, var der ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at tilsidesættelsen kunne betegnes som grov, hvorfor kendelsen ikke blev ophævet.

Møde i skifteretten 

Inden skifteretten træffer afgørelse om at ophæve gældssaneringskendelsen, indkaldes skyldneren og fordringshaverne til et møde i skifteretten. Når skyldnerens sociale forhold taler derfor, indkaldes desuden en repræsentant for kommunen til mødet. Se konkursloven § 229, stk. 2, 2. pkt.

For at der kan træffes afgørelse om ophævelse af gældssanering, skal der ske forudgående indkaldelse af kreditorerne. Se UfR 2004.886 VLD, hvor skifteretten ikke havde indkaldt kreditorerne. Sagen blev derfor hjemvist til fortsat behandling ved skifteretten af hensyn til de øvrige kreditorer.

Ophævelse af en gældssanering bevirker, at denne i sin helhed bortfalder. Skyldner må derfor indgive fornyet begæring om gældssanering, hvis han fortsat ønsker sin gæld bortsaneret. Gældssaneringen kan dog i disse tilfælde meddeles på samme vilkår som den ophævede gældssanering.

Den ved gældssaneringen bortfaldne del af gælden genopstår, hvis en gældssanering ophæves. Skatteforvaltningen kan herefter søge sig fyldestgjort for hele deres krav mod skyldner ved udlæg, lønindeholdelse eller anden form for tvangsinddrivelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Højesteret

UfR 2012.584 HK

Gældssaneringskendelse ophævet, da ansøgeren ikke havde oplyst, at han var ansat som funktionær. Højesteret vurderede imidlertid, at ansøger reelt var direktør. Herved kunne der ske ophævelse, da skyldners økonomiske forhold var uafklarede, og at der ikke var medvirket loyalt til sagens oplysning.

Kendelsen udgør et eksempel på illoyal adfærd fra skyldner, der kan begrunde ophævelse af en gældssanering.

Landsretten

UfR 2004.886 VLD

Afgørelse om ophævelse af gældssanering kunne ikke træffes uden forudgående indkaldelse af kreditorerne.

Dommen fastslår vigtigheden af, at der sker indkaldelse af fordringshaverne, hvis gældssaneringen skal ophæves.

UfR 1998.342 VLK

Gældssaneringskendelse ophævet, fordi skyldner groft havde tilsidesat sine forpligtelser bl.a. ved ikke at betale afdrag eller skaffe midler til udlodning og ved at skifte job, hvilket betød en indtægtsnedgang på 6.000 kr. pr. måned.

Kendelsen er et eksempel på en grov misligholdelse af gældssaneringens vilkår, hvorved der kunne ske ophævelse.

UfR 1995.923 VLK

Selv om skyldner havde gjort sig skyldig i alvorlig tilsidesættelse af sine betalingsforpligtelser ifølge gældssaneringskendelsen, var der ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at tilsidesættelsen kunne betegnes som grov, hvorfor kendelsen ikke blev ophævet.

Kendelsen viser, at selvom vilkårene i gældssaneringen ikke overholdes, vil der ikke automatisk kunne ske ophævelse. Dette kræver at misligholdelsen er af grov karakter.

UfR 1987.742/2 ØLK

Skyldneren havde under gældssaneringssagens behandling været klar over, at han ville få tilbagebetalt et større beløb som for meget betalt skat. Betingelserne for ophævelse af kendelse om gældssanering var derfor til stede, men da kreditorerne ikke ville protestere mod gældssanering, hvis beløbet blev fordelt mellem dem, ophævede landsretten kendelsen, og sagen blev hjemvist til fortsat behandling i skifteretten

Sagen viser, at gældssaneringen ikke nødvendigvis skal ophæves, selvom kriterierne herfor er opfyldt. Kan der f.eks. findes en løsning med kreditorerne, kan denne evt. benyttes.Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.