Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.1.7.10.6 Ophævelse af gældssaneringskendelsen i konkurs eller rekonstruktion

Indhold

Afsnittet handler om muligheden for at få ophævet en allerede stadfæstet gældssaneringskendelse efter reglerne i xkonkurslovens kapitel 29.x

Afsnittet indeholder:

  • Betingelser for at få ophævet gældssaneringskendelsen
  • ><  
  • >Retsvirkning af ophævelse<

Betingelser for at få ophævet gældssaneringskendelsen

>I gældssaneringssager efter konkurslovens kapitel 29, kan der ske ophævelse af gældssaneringskendelsen efter samme regler, som gælder for almindelige gældssaneringssager efter konkurslovens kapitel 25-28. Se konkurslovens § 236 b, stk. 1, der henviser til konkurslovens § 229.

Dette betyder, at skifteretten, på begæring af en fordringshaver, kan ophæve gældssaneringskendelsen hvis,

  • det oplyses, at skyldneren under gældssaneringssagen har gjort sig skyldig i svigagtigt forhold, eller
  • hvis skyldneren groft tilsidesætter sine pligter efter gældssaneringskendelsen.

Ophævelse på baggrund af disse momenter er gennemgået nærmere i G.A.3.1.7.7.4 Ophævelse af gældssaneringskendelsen Ophævelse af gældssaneringskendelsen.

Yderligere kan gældssaneringskendelsen efter konkurslovens kapitel 29 ophæves, hvis skyldneren tilsidesætter sine pligter efter konkurslovens § 236 a, stk. 3, jf. konkurslovens § 236 b, stk. 2. Altså kan ophævelse komme på tale hvis,

  • skyldner ikke inden rimelig tid underretter skifteretten og fordringshaverne om væsentlige forbedringer af skyldners økonomiske forhold, eller
  • undlader at fremsende nærmere dokumentation om sine økonomiske forhold til fordringshaverne og skifteretten.

 <

>Retsvirkning af ophævelse<

>Ophæves en gældssaneringskendelse efter konkurslovens kapitel 29, bortfalder kendelsen i sin helhed. Herved kan fordringshaverne gøre deres fordringer gældende med deres oprindelige beløb fratrukket de afdrag, som skyldneren eventuelt har betalt, og med tillæg af renter, som ikke er forældede.

Fordringer, der blev prækluderet i forbindelse med gældssaneringssagen, genoplives. Se konkurslovens § 208 b, stk. 4, nr. 1, jf. konkurslovens § 236 b, stk. 2. Hele fordringen kan herefter gøres gældende mod skyldner inklusive renter, som ikke er forældede.<Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.