Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

G.A.3.1.1.1.2 Retsvirkninger og særlige forhold vedrørende udlæg, når skyldner har indgået en afdragsordning

Indhold

Dette afsnit beskriver de retsvirkninger og særlige forhold vedrørende udlæg, der gør sig gældende, når skyldner har indgået en afdragsordning.

Afsnittet indeholder:

  • Retsvirkningerne af en indgået afdragsordning
  • Fratagelse af udlagte effekter, når der samtidig indgås en afdragsordning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Retsvirkningerne af en indgået afdragsordning

En afdragsordning der overholdes af skyldner, er ikke til hinder for, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage og realisere udlæg, foretage modregning, indtrædelse og gennemføre særskilt lønindeholdelse. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 12.

>< 

Der er ikke klageadgang til Landsskatteretten over et eventuelt modregningsforbehold i forbindelse med en afdragsordning. Se SKM2008.1011.LSR. Landsskatteretten afviste i den pågældende sag at behandle klagen med den begrundelse, at et forbehold for at foretage modregning ikke er en afgørelse, idet der ved et forbehold ikke faktisk bliver foretaget modregning.  

For mere information om klageinstanserne på inddrivelsesområdet og restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af klager se afsnit G.A.2.2 Klager.

Fratagelse af udlagte effekter, når der samtidig indgås en afdragsordning

Fogedretten kan bestemme, at ejendele, der er foretaget udlæg i, ikke må tages fra skyldner, når

  • skyldner indgår en afdragsordning, der er fastsat af fogedretten og tiltrådt af skyldneren og
  • afdragsordningen løber i maksimalt 10 måneder (medmindre fordringshaver har samtykket til andet).

Se retsplejelovens § 525

Bestemmelsens formål er at hindre, at genstande, der har en betydelig brugsværdi for skyldner og skyldners husstand, sælges på tvangsauktion, inden skyldner har haft rimelig mulighed for at betale gælden.

Restanceinddrivelsesmyndigheden anvender de samme principper som Fogedretten. Se retsplejelovens § 525.

Se også

SKM2011.318.ØLR, hvorefter der i medfør afx skatteinddrivelseslovens § 6x, er klageadgang til Fogedretten på pantefogedens afslag på en afdragsordning.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsretten
SKM2011.318.ØLR Østre Landsret fandt som følge af forarbejderne til retsplejelovens § 525, og skatteinddrivelseslovens § 5, at en skyldner i medfør af skatteinddrivelseslovens § 6 kan klage til fogedretten over pantefogedens afslag på en afdragsordning efter retsplejelovens § 525, stk. 2. Landsretten udtalte, at der for fogedretten kun undtagelsesvist vil kunne være grundlag for at træffe afgørelse om en afdragsordning efter retsplejelovens § 525, stk. 2, og fandt i den konkrete sag, at der ikke var grundlag for at imødekomme skyldners ønske om en afdragsordning. På baggrund af afgørelsen er det Gældsstyrelsens opfattelse, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan nægte at fastsætte en afdragsordning i medfør af retsplejelovens § 525, stk. 2, når en konkret vurdering taler imod fastsættelse af en afdragsordning.
Landsskatteretten
SKM2008.1011.LSR I en afgørelse om, at en skyldner skulle betale afdrag på sin gæld til det offentlige, tog daværende SKAT forbehold om at ville modregne i overskydende skat og børnefamilieydelse. Landsskatteretten afviste at behandle en klage over dette modregningsforbehold. På baggrund af afgørelsen er det Gældsstyrelsens opfattelse, at der ikke er klageadgang til Landsskatteretten vedrørende modregningsforbehold i forbindelse med afdragsordninger.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.