Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.8.9.1.2.4.3 Tilskud

Afsnittet beskriver skattepligten af tilskud for de foreninger mv., der er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at tilskud er en erhvervsmæssig indtægt, og dermed skattepligtig indtægt, hvis de ydes til en erhvervsmæssig aktivitet i foreningen mv. Det understøttes af praksis på området. Se nedenfor.

Se SKM2008.263.LSR, hvor Landsskatteretten anså en forening, der havde til formål at fremme erhvervs- og turismeudviklingen i en bestemt kommune, for at drive erhvervsmæssig virksomhed samtidig med, at den virksomhed, som foreningen drev i henhold til § 12 i lov om erhvervsmæssig fremme, ikke var erhvervsmæssig. Foreningen kunne undlade at medregne den del af det kommunale tilskud, der var ydet direkte til dette formål, til den skattepligtige indkomst.

Se også SKM2002.656.LSR, der vedrørte en selvejende institution, der havde til formål at drive teatervirksomhed. Landsskatteretten fandt, at samtlige institutionens aktiviteter - herunder teatervirksomheden - var af erhvervsmæssig karakter. Landsskatteretten lagde herved blandt andet vægt på, at institutionen havde opkrævet entré i forbindelse med opførelsen af skuespil, ligesom der var sket udlejning af lokaler og havde været salg fra bar og kiosk. Landsskatteretten fandt videre, at offentlige tilskud til institutionen skulle medregnes ved opgørelsen af den erhvervsmæssige indtægt, da tilskuddene var ydet særligt med henblik på udførelsen af de erhvervsmæssige aktiviteter.

For tilskuddene er det efter praksis uden betydning, om de ydes af offentlige eller private midler. Se praksis som beskrevet i SKM2010.329.SR.

Afgørelsesskemaet indeholder også en række andre afgørelser, der handler om skattepligten af tilskud.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2008.263.LSR

En forening skulle fremme erhvervs- og turismeudviklingen i en kommune.  Landsskatteretten fandt, at foreningen havde både erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig aktivitet. Kun den del af de kommunale tilskud, der var ydet direkte til den ikke-erhvervsmæssige aktivitet, var skattefri.

Skattefrit tilskud 

SKM2002.656.LSR

En selvejende institution drev teatervirksomhed i henhold til tilladelse jf. lov om teatervirksomhed. Samtlige aktiviteter blev anset for erhvervsmæssige.

Det blev bemærket, at der var opnået entreindtægter, ligesom der var sket udlejning af lokaler og havde været salg fra bar og kiosk. De offentlige tilskud var ydet direkte til de erhvervsmæssige aktiviteter. Skattepligtigt tilskud

 

SKM2002.587.LSR

En andelsboligforening modtog et byfornyelsestilskud. Tilskuddet skulle indgå ved opgørelsen af den erhvervsmæssige indtægt i det omfang, tilskuddet trådte i stedet for erhvervsmæssige lejeindtægter.  Skattepligtigt byfornyelsestilskud

Se SKM2002.421.LSR om byfornyelsestilskud i afsnit C.D.8.9.1.4 Blandet aktivitet.

TfS 2000, 690 LSR

En forening havde blandt andet til formål at opføre en friluftsforestilling og fremme teater og kultur ved at formidle og sælge kunstneriske produkter. Landsskatteretten fandt, at samtlige aktiviteter var erhvervsmæssige. For friluftsforestillingen blev det særligt bemærket, at der var opnået entreindtægter, ligesom der var sket salg af mad og drikkevarer. Skattepligtigt tilskud

 

TfS 1990, 284 LSR

En institution drev socialpædagogisk virksomhed i forbindelse med børn og unge, der var henvist fra det offentlige. De offentlige tilskud blev anset for at være indvundet ved erhvervsmæssig virksomhed. Skattepligtigt tilskud

Se dog også afsnit C.D.1.3 Skattefritagne om visse institutioners fritagelse for skattepligt efter SEL (selskabsskatteloven) § 3.

Skatterådet

SKM2010.329.SR

En forening udloddede til andre lokale almennyttige foreninger. Udlodningerne var skattefrie for modtagerne.

 

 

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.