Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.8.9.1.2.4.2 Indtægter af fast ejendom

Afsnittet beskriver skattepligten af indtægter af fast ejendom for de foreninger mv., der er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6.

De foreninger mv. der er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6, er skattepligtige af erhvervsmæssige indtægter herunder bl.a. indtægter ved drift, udlejning eller bortforpagtning af fast ejendom. Se SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 4, 1. pkt.

Indtægter ved udlejning af lokaler til medlemmer er ikke-erhvervsmæssige indtægter, hvis der er tale om en leverance til medlemmer som defineret i SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 5. I SKM2001.467.LSR fandt Landsskatteretten således, at indtægter ved et andelsselskabs udlejning af ejendomme til medlemmerne, efter en konkret vurdering, måtte anses for omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 5.

Hvis der i ejendommen findes lokaler, som foreningen anvender til egen ikke-erhvervsmæssig aktivitet, fx mødelokaler, administrationslokaler mv., vil den dertil svarende lejeværdi heller ikke være skattepligtig.

Som eksempel kan også nævnes, at en viceværtbolig, der stilles til rådighed af en andelsboligforening, i praksis ikke anses for at være anvendt erhvervsmæssigt, hvis andelsboligforeningen aldrig har udlejet lejligheder til andre ikke-medlemmer. Se SKM2006.718.SR, hvor den administrative praksis er omtalt. Praksis betyder, at der i disse tilfælde er tale om en skattefri aktivitet.

Hvis en andelsboligforening har eller har haft udlejning til andre ikke-medlemmer, kan en viceværtbolig derimod anses for at være erhvervsmæssigt anvendt.  Se SKM2006.792.LSR.

Se også

Se også afsnit C.D.8.9.3 Andelsboligforening om udvalgte skattemæssige forhold for andelsboligforeninger.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretten

SKM2010.482.BR

En entreprenør havde påtaget sig en garanti for enhver udgift som følge af, at andelsboligforeningen havde usolgte andele ved overgangen fra anlæg til drift. For at begrænse udgifterne til garantien lejede entreprenøren lejlighederne med ret til fremleje.

Erhvervsmæssig virksomhed

 

Landsskatteretskendelser

SKM2006.792.LSR

En andelsboligforening havde kun en lejlighed, der ikke var overgået til andelsbasis. Lejligheden var stillet til rådighed for viceværten, og foreningen modtog til gengæld viceværtydelser. Den erhvervsmæssige virksomhed ansås ikke for ophørt. 

Erhvervsmæssig anvendt.

Sagen er også omtalt i afsnit C.D.8.9.3.6 Overgang fra udlejet til anvendt af andelshaver. Se lignede sag om viceværtbolig: SKM2006.718.SR.

SKM2001.467.LSR

 

En forening udlejede fast ejendom til medlemmerne. Efter en konkret vurdering blev indtægten anset for omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 5 om skattefrie medlemsleverancer.

Skattefri udlejning

 

 

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.