Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.2.4.7.2.1.5 Tilsidesatte betalinger fra en hybrid enhed

Regel

Efter SEL (selskabsskatteloven) § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra e, er der en situation med et hybridt mismatch, når en betaling foretaget af en hybrid enhed giver anledning til fradrag uden medregning, hvis det pågældende mismatch skyldes den omstændighed, at der ses bort fra betalingen i henhold til lovgivningen i betalingsmodtagerens jurisdiktion.

Dette mismatchresultat forårsages af en betaling fra en hybrid enhed og giver anledning til fradrag uden tilsvarende medregning af indkomst i betalingsmodtagerens jurisdiktion.

Det er en forudsætning, at den manglende medregning skyldes, at der ses bort fra betalingen i betalingsmodtagerens hjemland, som følge af, at der set fra dette lands synspunkt er tale om en betaling inden for det samme skattesubjekt (dvs. en betaling til sig selv).

Dette er en situation med forskelle i landenes kvalifikation af en enhed, hvormed selskabet anses for at være en hybrid enhed. Dette indebærer, at det ene land, hvor ejerne er hjemmehørende, anser selskabet for at være transparent, mens det land, hvor selskabet er etableret/registreret, anser selskabet for at være et selvstændigt skattesubjekt.

Ejernes hjemland vil i givet fald se bort fra visse betalinger, der foretages fra den hybride enhed til ejerne. Der vil derimod være fradrag for betalingen i det land, hvor den hybride enhed er etableret/registreret, idet betalingen her ses som en betaling mellem to skattesubjekter.

Bestemmelsen vil dog ikke finde anvendelse, hvis fradraget efter reglerne i det land, hvor den hybride enhed er etableret, alene anvendes i den hybride enheds egen indkomst, når den hybride enheds indkomst beskattes i begge lande. Bestemmelsen vil derimod finde anvendelse, i det omfang fradraget kan anvendes af andre selskaber f.eks. som led i en sambeskatning i det land, hvor den hybride enhed er etableret.

Der er endvidere kun en situation med et hybridt mismatch, i det omfang fradraget sker i indkomst, som ikke er dobbelt medregnet indkomst. Se SEL (selskabsskatteloven) § 8 C, stk. 3.

Bemærk

Der er kun tale om et hybridt mismatch, når mismatchet opstår mellem tilknyttede personer, mellem et skattesubjekt og en tilknyttet person, mellem enheden og det faste driftssted, mellem to eller flere faste driftssteder af samme enhed eller i forbindelse med et struktureret arrangement. Se SEL (selskabsskatteloven) § 8 C, stk. 4.

For hybride mismatch omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra e, er ejerskabskravet 50 pct. for tilknyttede personer, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 8 C, stk. 1, nr. 17, 6. pkt.

Resultat

Når bestemmelsen finder anvendelse, imødegås det pågældende fradrag uden medregning ved SEL (selskabsskatteloven) § 8 D, stk. 2, ved enten at nægte fradraget hos betaleren eller ved at medregne en tilsvarende indkomst hos betalingsmodtageren, afhængigt af den konkrete situation. Se herom afsnit C.D.2.4.7.3 Betingelser og retsvirkninger.

Eksempel:

Eksempel - SEL § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra e

En koncern er etableret med et moderselskab, selskab A1, og et datterselskab, selskab A2, begge beliggende i land A. Selskab A2 har endvidere filial A2 i Danmark, der udgør et fast driftssted. Selskab A1 og selskab A2 sambeskattes efter reglerne i land A, hvilket inkluderer indtægter og udgifter, der henføres til filial A2. Efter sambeskatningsreglerne i land A tilsidesættes interne betalinger mellem enhederne.

Filial A2 ejer 100 pct. af aktierne i selskab DK, der også ligger i Danmark. Filial A2 og selskab DK indgår i en dansk national sambeskatning.

Selskab A1 udsteder et almindeligt lån til selskab A2, der dog henføres til filial A2 i Danmark. Lånet er udstedt med en markedsrente på armslængdevilkår.

Filial A2 fradrager rentebetalingerne på lånet i sin skattepligtige indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler i Danmark. Renteudgifterne overstiger dog filialens samlede indtægter, hvilket giver et underskud, som herefter udnyttes i selskab DK efter sambeskatningsreglerne.

I land A medregnes indtægterne fra filial A2, mens renteindtægten imidlertid bliver tilsidesat, da betalingen anses for foretaget inden for samme konsoliderede enhed efter land A’s sambeskatningsregler.

Resultatet heraf bliver, at den del af rentebetalingen, der overstiger filialens indtægter og overføres som underskud i den danske sambeskatning, ikke bliver tilsvarende beskattet i land A. Dvs., der er tale om et fradrag uden medregning, i det omfang rentefradraget i Danmark overstiger filialens indkomst, der medregnes i begge lande.

Der er dermed tale om et hybridt mismatch omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra e.

Når bestemmelsen finder anvendelse, imødegås det pågældende fradrag uden medregning ved SEL (selskabsskatteloven) § 8 D, stk. 2, ved at nægte fradraget i Danmark.

Se også

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.