Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.2.4.7.2.1.4 Betalinger til et tilsidesat fast driftssted

Regel

Efter SEL (selskabsskatteloven) § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra d, er der en situation med et hybridt mismatch, når en betaling giver anledning til fradrag uden medregning som følge af et tilsidesat fast driftssted.

Mismatchet udløses af en betaling, der giver anledning til fradrag uden medregning som følge af et såkaldt tilsidesat fast driftssted. Et tilsidesat fast driftssted forudsætter, at de relevante jurisdiktioner har forskellige opfattelser af, hvorvidt den givne aktivitet udgør et fast driftssted.

I praksis vil der bl.a. være en situation med et tilsidesat fast driftssted, hvor reglerne i det land, hvor selskabet har sit hovedsæde, medfører, at der er et fast driftssted beliggende i et andet land, men der ikke er et fast driftssted i henhold til reglerne i det pågældende andet land. Når det land, hvor selskabet har hovedsædet, anvender et territorialprincip, bliver indkomsten i det tilsidesatte faste driftssted ikke beskattet i nogen af de to lande.

Bemærk

Der er kun tale om et hybridt mismatch, når mismatchet opstår mellem tilknyttede personer, mellem et skattesubjekt og en tilknyttet person, mellem enheden og det faste driftssted, mellem to eller flere faste driftssteder af samme enhed eller i forbindelse med et struktureret arrangement. Se SEL (selskabsskatteloven) § 8 C, stk. 4.

For hybride mismatch omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra d, er ejerskabskravet 50 pct. for tilknyttede personer, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 8 C, stk. 1, nr. 17, 6. pkt.

Resultat

Når bestemmelsen finder anvendelse, imødegås det pågældende fradrag uden medregning ved SEL (selskabsskatteloven) § 8 D, stk. 2, ved enten at nægte fradraget hos betaleren eller ved at medregne en tilsvarende indkomst hos betalingsmodtageren, afhængigt af den konkrete situation. Denne bestemmelse finder dog ikke anvendelse, hvis det land, hvor selskabet har hovedsædet, er et EU-land, der anvender den særlige bestemmelse, der findes i direktivets artikel 9, stk. 5, som er indført i SEL (selskabsskatteloven) § 8 D, stk. 4. Efter denne regel skal hovedsædet medregne indkomst fra et tilsidesat fast driftssted. Se herom afsnit C.D.2.4.7.3 Betingelser og retsvirkninger

Eksempel:

Eksempel - SEL § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra d

Selskab A har hovedsæde i land A, hvor selskabet er hjemmehørende. Selskab A har en filial A i land B. I henhold til reglerne i land A, hvor selskab A har sit hovedsæde, udgør filial A et fast driftssted beliggende i land B. Land A anvender - ligesom Danmark - et territorialprincip (dvs., landet medregner ikke selskabets indkomst, der optjenes i faste driftssteder uden for landets grænser). Efter reglerne i land B har selskab A dog ikke en tilstrækkelig tilstedeværelse i land B til, at filial A anses for at udgøre et fast driftssted. Land B har derfor ikke intern hjemmel til at beskatte selskab A for selskabets aktiviteter i land B. Filial A er derfor et tilsidesat fast driftssted efter SEL (selskabsskatteloven) § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra d.

Selskab A ejer endvidere 100 pct. af kapitalen i selskab DK beliggende i Danmark, som derfor er en tilknyttet person.

Da selskab DK har brug for yderligere investeringskapital, optager selskab DK et lån hos filial A, da filial A har overskydende likvid kapital. Lånet til selskab DK udstedes på armslængdevilkår med en markedsrente.

Selskab DK fradrager rentebetalingerne på lånet i sin skattepligtige indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler i Danmark.

Land A, hvor selskab A har sit hovedsæde, og land B, hvor selskabet har et tilsidesat fast driftssted via filial A, allokerer renteindtægten forskelligt som følge af det tilsidesatte faste driftssted. Dette indebærer, at land A allokerer rentebetalingen til land B, hvor land A mener, at der er et fast driftssted. Modsat allokerer Land B rentebetalingen til hovedsædet i land A, idet selskab A ikke har en skattemæssig tilstedeværelse i land B efter lokale regler. Denne forskel i allokeringen af rentebetalingen medfører således, at den ikke medregnes noget steds. Der er således tale om fradrag uden medregning og et hybridt mismatch omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra d.

Hvis land A er et EU-land, skal hovedsædet medregne indkomst fra et tilsidesat fast driftssted efter reglen i skatteundgåelsesdirektivet, som er indført i SEL (selskabsskatteloven) § 8 D, stk. 4.

Hvis land A ikke er et EU-land, skal Danmark nægte fradrag for betalingen efter SEL (selskabsskatteloven) § 8 D, stk. 2.

Se også

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.