Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.2.4.7.2.5 Definition af "fradrag uden medregning"

I SEL (selskabsskatteloven) § 8 C, sk. 1, nr. 5, 1. pkt., defineres begrebet fradrag uden medregning, der er et mismatchresultat.

Ved fradrag uden medregning forstås et fradrag af en betaling, hvor den pågældende betaling anses for at være foretaget (betalerens jurisdiktion), uden at den pågældende betaling på tilsvarende vis medregnes skattemæssigt i betalingsmodtagerens jurisdiktion.

Tilsvarende gælder for en fikseret intern betaling mellem enheden og det faste driftssted eller mellem to eller flere faste driftssteder af samme enhed i enhver jurisdiktion, hvor den pågældende fikserede interne betaling anses for at være foretaget (betalerens jurisdiktion), uden at den fikserede interne betaling på tilsvarende vis medregnes skattemæssigt i betalingsmodtagerens jurisdiktion.

Af SEL (selskabsskatteloven) § 8 C, stk. 1, nr. 5, 2. pkt., følger, at betalingsmodtagerens jurisdiktion er enhver jurisdiktion, hvor betalingen eller den fikserede interne betaling modtages eller anses for at være modtaget i henhold til lovgivningen i en anden jurisdiktion.

Betalingsmodtagerens jurisdiktion bestemmes således på baggrund af, hvor betalerens jurisdiktion anser betalingen m.v. for foretaget til.

Et fradrag uden medregning kan give anledning til et hybridt mismatch efter SEL (selskabsskatteloven) § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra a-f, når betingelserne for et hybridt mismatch i øvrigt er opfyldt.

Et hybridt mismatch omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra a-f, der indeholder et fradrag uden medregning, skal neutraliseres efter reglerne i SEL (selskabsskatteloven) § 8 D.

Bemærk

Der er kun en situation med et hybridt mismatch for så vidt angår SEL (selskabsskatteloven) § 8 C, stk. 1, nr. 1, litra e-f, i det omfang xbetalerens jurisdiktion giver mulighed for fradrag, der kan modregnes i et beløbx, der ikke er dobbelt medregnet indkomst, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 8 C, stk. 3.

>Det er Skattestyrelsens opfattelse, at modregning forudsætter, at der er en positiv skattepligtig indkomst at modregne fradraget i, som ikke samtidig er dobbelt medregnet indkomst. Et eventuelt overskydende fradrag vil ikke kunne udnyttes til modregning i andre selskabers positive indkomst via en sambeskatning, men vil kunne fremføres til modregning i selskabets egen positive indkomst for senere år, hvis denne indkomst også medregnes i udlandet.

Dette følger af Skatteministerens svar til FSR af 12. december 2018 (Lovforslag L 28 2018-19, svar på spm. 1 fra Skatteudvalget).

Under spørgsmål 40 fra FSR fremgår følgende:

"FSR spørger, hvordan det reguleres, når et underskud i et fast driftssted i Danmark fradrages i den udenlandske indkomstopgørelse for hovedkvarteret i år 1, men først kan udnyttes i den danske indkomstopgørelse i år 8, hvor det i øvrigt modregnes i dobbelt medregnet indkomst.

Kommentar

Reglerne har ikke til formål at fjerne fradrag, når et dobbelt fradrag sker i dobbelt medregnet indkomst. Dette gælder, uanset om der er en tidsmæssig forskydning mellem, hvornår fradraget kan udnyttes i det faste driftssted og i hovedkvarteret. Da FSRs eksempel forudsætter, at dobbelt fradrag kun indrømmes i dobbelt medregnet indkomst, kan underskuddet derfor fremføres i Danmark til udnyttelse i det faste driftssted. Underskuddet kan derimod ikke udnyttes i koncernforbundne selskaber i Danmark, idet fradraget i så fald ville ske i indkomst, der ikke medregnes i begge lande.<

Se også

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.