Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.1.6.2 Overgang til kooperationsbeskatning

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne ved overgang fra almindelig indkomstbeskatning til kooperationsbeskatning (formuebeskatning).

Afsnittet indeholder:

  • Overgang til formuebeskatning
  • Tidspunkt for overgangen
  • Opgørelse af skattepligtig indkomst
  • Anmeldelse om overgang.

Overgang til formuebeskatning

SEL (selskabsskatteloven) § 5 A indeholder regler om overgang fra skattepligt efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1-2i eller 3a-6, til skattepligt efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 3. SEL (selskabsskatteloven) § 5 A indeholder således regler om overgang fra almindelig indkomstbeskatning til kooperationsbeskatning (formuebeskatning).

SEL (selskabsskatteloven) § 5 A finder også anvendelse på fonde og foreningers overgang fra skattepligt efter FBL (fondsbeskatningsloven) § 1 til skattepligt efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 3, jf. FBL (fondsbeskatningsloven) § 2, stk. 3. Se afsnit C.D.9.2.3 Overgang fra én beskatningsform til en anden om overgang til anden form for skattepligt.

For foreninger, der overgår fra foreningsbeskatning efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6 til kooperationsbeskatning efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 3, finder SEL (selskabsskatteloven) § 5 A tilsvarende anvendelse. Se SEL (selskabsskatteloven) § 35 L.

Det karakteristiske ved overgang til kooperationsbeskatning efter SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 3 er, at selskabet eller foreningen mv. forinden overgangen beskattes af en indkomst opgjort efter de almindelige regler om indkomstopgørelse, medens det efter overgangen beskattes af en indkomst opgjort som en procentdel af formuen ved indkomstårets udgang. Se SEL (selskabsskatteloven) § 14, stk. 1.

Selskabet har før overgangen kunnet foretage skattemæssige afskrivninger i overensstemmelse med reglerne i afskrivningsloven. Efter overgangen vil selskabets skattemæssige afskrivninger på maskiner, inventar og lignende driftsmidler kun påvirke den formuemæssige værdi af disse aktiver og vil således indirekte medføre reduktion af den skattepligtige indkomst.

Tidspunkt for overgangen

Skattepligten efter de hidtidige regler fortsætter indtil tidspunktet for overgangen. Se SEL (selskabsskatteloven) § 5 A, stk. 1, 1. pkt.

Kooperationsbeskatningen indtræder således på det tidspunkt, hvor selskabet eller foreningen mv. ændrer skatteretlig status til en andelsforening og opfylder betingelserne i SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 3.

For foreninger omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 4 fortsætter skattepligten dog indtil udgangen af det indkomstår, i hvilket overgangen er sket. Se SEL (selskabsskatteloven) § 5 A, stk. 1, 2. pkt.

Det afhænger af en konkret vurdering, hvornår statusskiftet sker, men det vil typisk være tidspunktet for selskabets eller foreningens kompetente organers beslutning om overgangen. I mangel af en formel beslutning kan der efter en konkret vurdering lægges vægt på den juridiske persons faktiske virke.

Har selskabet mv. bagudforskudt indkomstår, og finder overgangen sted efter det sædvanlige indkomstårs udløb, men inden vedkommende kalenderårs udløb, udgør det sidste indkomstår hele perioden fra indkomstårets begyndelse, og indtil overgangen finder sted. Se SEL (selskabsskatteloven) § 5, stk. 2, se § 5 A, stk. 1, 2. pkt.

Overgang til kooperationsbeskatning sidestilles med ophør af virksomhed. Se SEL (selskabsskatteloven) § 5 A, stk. 3.

Opgørelse af skattepligtig indkomst

Selskabet skal således ved opgørelsen af sin indkomst medregne fortjeneste eller tab på de aktiver og passiver, som selskabet er i besiddelse af ved ophøret af sin hidtidige skattepligtige virksomhed, idet aktiver og passiver skal betragtes som solgt til handelsværdien ved overgangen.

Beskatningen som kooperativ virksomhed finder første gang sted for det indkomstår, der begynder efter overgangen til kooperationsbeskatning.

Anmeldelse om overgang

Selskabets mv. bestyrelse skal inden en måned efter den ændring, der medfører overgangen til kooperationsbeskatning, indsende en anmeldelse om overgangen ledsaget af en opgørelse af indkomsten for det afsluttende indkomstår til Skattestyrelsen. Se SEL (selskabsskatteloven) § 5 A, stk. 2 og 3.

Anmeldelses- og opgørelsespligten er også foreskrevet, hvor ændringen sker før begyndelsen af det indkomstår, for hvilket selskabet mv. første gang skal skatteansættes efter SEL (selskabsskatteloven) § 4. Den ekstraordinære ansættelse omfatter i dette tilfælde det tidsrum, der løber fra selskabets mv. påbegyndelse af skattepligtig virksomhed, og indtil ændringen er sket.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.