Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.1.6.1 Generelt om overgang mellem beskatningsformer

Indhold

Dette afsnit omtaler de to former for indkomstopgørelse samt konsekvenser af ændring af vedtægter mv.    

Afsnittet indeholder:

Kriterier for opgørelse af skattepligtig indkomst

De af selskabsskatteloven omhandlede selskaber og foreninger kan, hvad grundlaget for indkomstopgørelsen angår, deles i to forskellige grupper. Der sondres således mellem kooperative virksomheder, som er omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 3, og andre selskaber og foreninger, som er omfattet af de øvrige bestemmelser i SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1.

Baggrunden for denne sondring er, at selskaber og foreninger mv. omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 3 foretager en opgørelse af den skattepligtige indkomst på baggrund af foreningens formue ved indkomstårets udgang (kooperationsbeskatning), mens selskaber og foreninger mv. omfattet af de øvrige bestemmelser i SEL (selskabsskatteloven) § 1 foretager en egentlig indkomstopgørelse for en - typisk - 12 måneders periode. Se SEL (selskabsskatteloven) § 14, henholdsvis § 10.

Men også for foreninger mv., der foretager en egentlig indkomstopgørelse, kan kriteriet for opgørelse af indkomst variere. Således er de af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 6 omhandlede foreninger mv. kun  skattepligtige af indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed.

Ændring af vedtægter mv.

Ændringer af et selskabs eller en forenings mv. vedtægter, fx reglerne om overskudsdeling, kredsen af deltagere mv., eller ændring af formål, faktisk funktion og lignende kan bevirke, at selskabet eller foreningen mv. må henføres til beskatning efter andre regler end hidtil.

SEL (selskabsskatteloven) §§ 5 A-D indeholder regler om sådan overgang fra én beskatningsform til en anden. Reglerne finder tillige anvendelse på fonde mv. omfattet af fondsbeskatningsloven. Se FBL (fondsbeskatningsloven) § 2, stk. 2-4, der henviser til SEL (selskabsskatteloven) § 5 A-D. Se afsnit C.D.9.2.3 Overgang fra én beskatningsform til en anden om overgang til anden form for skattepligt.

Opløsning

Hvis ændringerne i selskabets mv. vedtægter eller lignende indebærer en opløsning af det hidtidige selskab mv. med efterfølgende stiftelse af et nyt, finder reglerne i SEL (selskabsskatteloven) §§ 5 A-D ikke anvendelse.

Det er med andre ord en forudsætning for at anvende reglerne i SEL (selskabsskatteloven) §§ 5 A-D, at ændringerne i den skattemæssige struktur ikke medfører, at der i retlig forstand foreligger en opløsning af det hidtidige selskab mv. med efterfølgende stiftelse af et nyt.

Ændringer i et indregistreret aktie- eller anpartsselskabs formål eller faktiske funktion kunne fx medføre, at selskabet må likvideres, og i denne situation finder reglen i SEL (selskabsskatteloven) § 5 om ophørsbeskatning anvendelse. Se afsnit C.D.1.5 Skattepligtens ophør om skattepligtens ophør.

En omdannelse af et indregistreret aktie- eller anpartsselskab, omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 1, stk. 1, nr. 1, fra et aktieselskab til et anpartsselskab eller omvendt, medfører dog ikke skattemæssige konsekvenser.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.