Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.7.2.2.5.2 Overdragelse af immaterielle aktiver

Overdragelse af immaterielle aktiver er beskrevet i TPG 9.55-9.67 og skal læses i sammenhæng med TPG kap. VI. Se også afsnit C.D.11.6 Armslængdeprincippet i relation til immaterielle aktiver.

En gevinst ved opgivelse eller afståelse af goodwill og andre immaterielle aktiver er skattepligtig i henhold til bestemmelserne i afskrivningsloven. Dette gælder også ved overdragelse af immaterielle aktiver i forbindelse med en omstrukturering.

TPG beskriver en række typiske eksempler på overdragelse af immaterielle aktiver i forbindelse med omstruktureringer:

  • Overdragelse af immaterielle aktiver fra lokale enheder til centraliserede enheder i koncernen, hvor sidstnævnte ofte benævnes som "IP selskab", se TPG 9.57 - 9.61.

I den situation er det anført, at en sådan samling af IP kan være forretningsmæssigt velbegrundet på koncernniveau. Der skal imidlertid foretages en armslængdevurdering med udgangspunkt i begge parters perspektiv, herunder vejledningen i TPG kap. I og VI. Endvidere skal de skattemæssige konsekvenser af den samlede aftale vurderes, dvs. vilkårene for en eventuel efterfølgende brug af de pågældende aktiver.

  • Overdragelse af immaterielle aktiver på et tidspunkt, hvor der er stor usikkerhed omkring værdien af det immaterielle aktiv, se TPG 9.62 - 9.63.

Hvis der er stor usikkerhed om værdien af et immaterielt aktiv på tidspunktet for overdragelse af det pågældende aktiv, vil uafhængige parter ofte indsætte en mulighed for en efterfølgende regulering af overdragelsesprisen. Uafhængige parter vil, også i nogle situationer, indsætte en mulighed for en efterfølgende ændring af selve overdragelsen. Det afgørende for om Skattestyrelsen har mulighed for en efterfølgende regulering af overdragelsesvilkårene eller selve overdragelsen, er således, hvad uafhængige parter ville have gjort. Se også TPG kap. VI

  • Lokale immaterielle aktiver, se TPG 9.64 - 9.65
  • Kontraktuelle rettigheder, se TPG 9.66 - 9.67.

I en situation hvor et koncernselskab opgiver en favorabel kontrakt, uden kompensation, men til fordel for et koncernforbundet selskab, vil det være naturligt, at det selskab der herved opnår en fordel, betaler kompensation til det første selskab. Et uafhængigt selskab ville ikke opgive en favorabel kontrakt uden en kompensation.

Se også

TPG kap. I

Afsnit C.D.11.3 Identifikation, fastlæggelse og anerkendelse af kontrollerede transaktioner om fastlæggelse af den faktiske transaktion.

TPG kap. VI.

Afsnit C.D.11.6 Armslængdeprincippet i relation til immaterielle aktiver om immaterielle aktiver.

Afsnit C.C.6 Afståelse af erhvervsvirksomhed, goodwill og immaterielle rettigheder mv. om afståelse af erhvervsvirksomhed, goodwill og immaterielle rettigheder mv., hvor der findes vejledning om definition og værdiansættelse af goodwill og immaterielle aktiver.

Skattestyrelsens værdiansættelsesvejledning under vejledninger til virksomheder: "Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse".

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.