Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.7.2.2.5.1 Overdragelse af materielle aktiver

Overdragelse af materielle aktiver er beskrevet i TPG 9.49-9.54. Ved fastsættelsen af værdierne af de materielle aktiver tages ofte udgangspunkt i de regnskabsmæssigt bogførte værdier. Det skal i alle tilfælde vurderes, om de bogførte værdier er i overensstemmelse med markedsværdien af de materielle aktiver.

En særlig udfordring i forbindelse med omstruktureringer kan dog være overdragelser af varelager.

I TPG er nævnt et eksempel, hvor en virksomhed i forbindelse med en omstrukturering går fra at være almindelig producent ('fully fledged' manufacturer) og distributør til at producere på vegne af en koncernforbundet enhed ('toll manufacturer') og være distributør med færre funktioner og risici ('stripped distributor').

I den forbindelse skal der tages stilling til værdien af varelager, da ejendomsretten hertil, i forbindelse med omstruktureringen, overgår fra virksomheden til den koncernforbundne enhed, som virksomheden fremadrettet skal producere på vegne af. Prisfastsættelsen af varelaget vil normalt skulle fastsættes på baggrund af de almindelige OECD-transfer pricing-metoder.

Som eksempel anføres der i OECD's Transfer Pricing Guidelines følgende muligheder for prisfastsættelse af varelageret:

  • Prisen på varelager fastsættes på baggrund af en CUP, dvs. på baggrund af prisen for salg af et sammenligneligt varelager til en uafhængig.
  • Prisen på varelager fastsættes på baggrund af RPM (videresalgsprismetoden), dvs. med udgangspunkt i salgsprisen til tredjemand fratrukket en armslængde-avance for den tilbageværende distributionsaktivitet.
  • Prisen på varelager fastsættes på baggrund af CPM (kostplus avancemetoden), dvs. med udgangspunkt i afholdte produktionsomkostninger plus en armslængde-avance for den almindelige produktionsaktivitet i tilknytning til opbygning af det overførte varelager.

Værdien af varelaget kan således ikke blot overdrages til den bogførte kost pris. Fx vil skatteyder herved ikke opnå en armslængde-avance på den allerede udførte produktionsaktivitet, der har kapitaliseret sig i varelaget, men endnu ikke er blevet realiseret ved videresalg.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.