Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.7.2.2.5.3 Overdragelse af forretningsaktivitet (going concern)

Overdragelse af forretningsaktivitet er beskrevet i TPG 9.68 - 9.70 og TPG kap. VI

Ved overdragelse af alle immaterielle aktiver, i tilknytning til en virksomhed eller et forretningsområde, skal værdien af de immaterielle aktiver (som udgangspunkt) opgøres ud fra en going koncern betragtning.

En omstruktureringssituation vil ofte involvere mere end en enkeltstående overdragelse af et eller flere enkeltstående immaterielle aktiver. Ofte vil der således være tale om, at en virksomhed overdrager samtlige immaterielle aktiver tilknyttet goodwill (eventuelt inden for en gren af en virksomhed). Derudover vil der i tilknytning til overdragelsen af immaterielle aktiver ofte være - afledte - skift i funktioner og risici i forhold til den forretningsmæssige aktivitet.

Et eksempel kan være en virksomhed der, forud for en omstrukturering, varetager alle væsentlige værdiskabende funktioner i relation til et forretningsområde og ejer alle immaterielle aktiver i relation til det pågældende forretningsområde.

Hvis der i forbindelse med en omstrukturering ikke alene sker en overdragelse af de immaterielle aktiver, men samtidig indgås andre koncerninterne aftaler, skal de øvrige aftaler ses som en del af den samlede omstrukturering.

Fx kunne virksomheden, der har overdraget de immaterielle aktiver, fremadrettet fungere som kontrakts-producent for den nye ejer af de immaterielle aktiver (IP ejer), lave forskning og udvikling på kontrakt for den nye IP ejer, eller stille oparbejdet distributionsnetværk til rådighed for den nye IP ejer.

Ved omstruktureringen får den nye IP ejer således ikke "blot" adgang til enkeltstående immaterielle aktiver. Den nye IP ejer får yderligere adgang til en igangværende tidligere oparbejdet produktionsplatform og salgskanal for de produkter, som de immaterielle aktiver knytter sig til. Derudover får den nye IP ejer adgang til en igangværende tidligere oparbejdet forsknings- og udviklingsafdeling, der kan videreudvikle baseret på den eksisterende platform af immaterielle aktiver.

Hvis der ved en omstrukturering således er tale om en overdragelse af et helt forretningsområde (delafståelse af virksomhed), skal værdien af de immaterielle aktiver opgøres med udgangspunkt i en betragtning om igangværende virksomhed (going concern) inklusiv en tilknyttet goodwill - og ikke med udgangspunkt i en værdiansættelse af enkeltstående immaterielle aktiver.

I forhold til overdragelse af igangværende virksomhed - og værdiansættelsen heraf - er det klart, at der skal henses til det fremtidige indtjeningspotentiale for det forretningsområde, der overdrages, herunder om der er tale om en tabsgivende forretningsmæssig aktivitet. Dette gælder både i forhold til den virksomhed, der overdrager aktiviteten, og den virksomhed, der overtager aktiviteten.

Se også

TPG kap. VI

Afsnit C.D.11.6 Armslængdeprincippet i relation til immaterielle aktiver om armslængdeprincippet i relation til immaterielle aktiver.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.