Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.13.1.3.2 Frist for at udarbejde og indsende transfer pricing-dokumentation

Indhold

Dette afsnit handler om frist for at indsende dokumentation for de kontrollerede transaktioner.

Afsnittet indeholder:

  • Frist for indsendelse af transfer pricing-dokumentation
  • Krav til opbevaring af dokumentationsmateriale fra tidligere år.

Frist for indsendelse af transfer pricing-dokumentation

Den skriftlige transfer pricing-dokumentation skal udarbejdes løbende og indgives til told- og skattevaltningen senest 60 dage efter fristen for indgivelse af oplysningsskemaet. Se SKL (skattekontrolloven) § 39, stk. 3.

På dette tidspunkt skal fællesdokumentationen og den landespecifikke dokumentation således under alle omstændigheder foreligge i en færdig form for det pågældende indkomstår.

Vedrører dokumentationen indkomstår, der er påbegyndt inden den 1. januar 2021, skal den dog alene indsendes på anmodning fra told- og skatteforvaltningen. Fristen for indsendelse er 60 dage fra anmodningen. Skattestyrelsen kan i princippet påbegynde en skattekontrol af et indkomstår, når oplysningsfristen for dette indkomstår udløber. Dokumentationen for det pågældende indkomstår skal derfor foreligge i en sådan form, at den kan indgives inden 60 dage efter Skattestyrelsens anmodning om dokumentationen.

For indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere, skal dokumentationen indgives digitalt efter anvisning fra Skatteforvaltningen, jf. § 4a i bekendtgørelse nr. 1303 af 14. november 2018, som ændret ved bekendtgørelse nr. 974 af 20. maj 2021. Der vil komme nærmere anvisninger om indgivelsen senere. Der arbejdes på en udvidelse af DIAS-systemet med en særlig side, hvor selskaber kan indgive transfer pricing dokumentation. Der vil kun blive adgang for selskaberne ( og eventuelle rådgivere, som selskabet har givet adgang) og medarbejdere i Skattestyrelsen, som arbejder med transfer pricing revision eller analyse.

Krav til opbevaring af dokumentationsmateriale fra tidligere år

Dokumentationsmaterialet vedrørende tidligere år skal opbevares uændret, så både faktuelle oplysninger samt analyser og beregninger vedrørende de enkelte indkomstår ikke går tabt eller ændres efterfølgende.

Dokumentationsmateriale omfattet af lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006 af bogføringslov (bogføringsloven) skal opbevares i fem år fra udløbet af det pågældende regnskabsår.

Skattestyrelsen anbefaler dog, at materialet opbevares i en længere periode, idet dokumentationen også kan anvendes til at dokumentere virksomhedens transfer pricing forhold overfor udenlandske skattemyndigheder, da andre stater kan have længere ansættelsesfrister end de danske.

Endvidere kan tidligere års transfer pricing-dokumentation også være grundlag for vurderingen af efterfølgende års kontrollerede transaktioner.

Se også

Se også afsnit A.B.3.1.3 Opbevaring af bogførings- og regnskabsmateriale om opbevaring af regnskabsmateriale.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.