Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.11.13.1.3.1 Formkrav til transfer pricing-dokumentation

Den skattepligtige og koncernen hvori den skattepligtige indgår, skal hvert år udfærdige en skriftlig transfer pricing dokumentation, hvori koncernen, virksomheden og de kontrollerede transaktioner og forbindelser beskrives.

Efter bekendtgørelse nr. 1297 af 31. oktober 2018 om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner (TP-dokumentationsbekendtgørelsen) skal dokumentationen bestå af

  • en fællesdokumentation som beskriver koncernen, og
  • en landespecifik dokumentation som beskriver den dokumentationspligtige virksomhed og de kontrollerede transaktioner.

Alle punkter og underpunkter, der er nævnt i TP-dokumentationsbekendtgørelsen §§ 4 og 5, skal medtages i fællesdokumentationen og den landespecifikke dokumentation.

Har virksomheden ikke de i punkterne anførte typer af aktiviteter, aftaler, transaktioner mv., skal det positivt anføres under det pågældende punkt i dokumentationen, at virksomheden ikke har sådanne aktiviteter, aftaler, transaktioner mv.

Dokumentationen skal udarbejdes løbende og senest færdiggøres på tidspunktet hvor oplysningsskemaet skal indgives til told- og skatteforvaltningen. Se SKL (skattekontrolloven) § 39, stk. 3.

Fællesdokumentationen og den landespecifikke dokumentation skal tilsammen kunne danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Se TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 2.

I forbindelse med en skattekontrol kan Skattestyrelsen anmode om supplerende oplysninger og materiale, herunder oplysninger og materiale til uddybning og kontrol af de oplysninger, beskrivelser og analyser, som gives i fællesdokumentationen og den landespecifikke dokumentation. Se TP-dokumentationsbekendtgørelsen §§ 6 og 7.

Bemærk

De krav som bekendtgørelse nr. 1297 af 31. oktober 2018 stiller til indholdet af transfer pricing-dokumentationen, er identiske med kravene i den hidtidige bekendtgørelse nr. 401 af 28. april 2016.

Sprogkrav

Alt dokumentationsmateriale kan udarbejdes på enten dansk, norsk, svensk eller engelsk.

Oplysninger og materiale som Skattestyrelsen kan kræve udleveret i løbet af en skattekontrol, kan Skattestyrelsen kræve oversat, hvis oplysningerne og materialet ikke foreligger på enten dansk, norsk, svensk eller engelsk.

Skattestyrelsen stiller ikke automatisk krav om oversættelse, men kan kræve dokumenter oversat, hvis det konkret anses for at være nødvendigt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.