Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvor længe skal man opbevarer bogføringsmateriale? Hvor længe skal man gemme regnskabsbilag?

A.B.3.1.3 Opbevaring af bogførings- og regnskabsmateriale

Indhold

Dette afsnit handler om opbevaring af bogførings- og regnskabsmateriale.

Afsnittet indeholder:

 • Opbevaringsperiode og opbevaringsmåde
 • Opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet

Opbevaringsperiode og opbevaringsmåde

Hovedregel

Den bogføringspligtige skal opbevare bogførings- og regnskabsmateriale på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

Opbevaringen skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden gør det muligt selvstændigt og entydigt at finde frem til bogførings- og regnskabsmaterialet.

Undtagelser

Der er følgende undtagelser fra hovedreglen:

 • Ikke krav om opbevaring af kassestrimler.
  • Et sammentællingsbilag, hvori kassestrimlerne bogføres som en sumpost, anses for fornøden dokumentation.
 • En almindelig beskrivelse af det anvendte edb-system skal kun opbevares i 1 år efter underskrivelsen af årsregnskabet.
 • Beskrivelsen af automatisk genererede registreringer og opbevaring mv. af bogførings- og regnskabsmateriale, skal dog opbevares i 5 år efter hovedreglen, hvis materialet ikke opbevares i klarskrift.

Se

 • Bogføringslovens § 10 og § 14.
 • Erhvervsstyrelsens bogføringsvejledning, kap. 7-8.

Bemærk

I forhold til bogføringsloven indeholder skatte- og afgiftslovgivningen flere steder pligt for detailhandelsvirksomheder til at opbevare kassestrimler i mindst 1 år. Se afsnit A.B.3.1.4 Bogføringslov i forhold til regnskab efter skattelovgivning om bogføringslov i forhold til regnskab efter skattelovgivningen.

Opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet

Hovedregel - regnskabsmateriale i papirform skal opbevares Danmark

Ifølge bogføringsloven skal regnskabsmateriale, som ikke opbevares elektronisk, opbevares i papirform her i landet. Se bogføringslovens § 12.

Elektronisk regnskabsmateriale

Elektronisk regnskabsmateriale kan (uden forudgående ansøgning eller anmeldelse) opbevares i udlandet, hvis den bogføringspligtige

 • opbevarer materialet efter bogføringslovens regler for opbevaringsmåde,
 • til enhver tid kan fremskaffe materialet og give adgang til dette her i landet,
 • opbevarer eventuelle beskrivelser af benyttede systemer mv. og eventuelle nødvendige adgangskoder mv. her i landet, så offentlige myndigheder til enhver tid er i stand til at skaffe sig adgang til materialet, og
 • sørger for at regnskabsmaterialet kan udskrives i klar skrift eller stilles til rådighed i et anerkendt filformat.

Se også 

 • Erhvervsstyrelsens supplement til den gældende bogføringsvejledning om elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale og offentlige myndigheders adgang hertil.

Undtagelser til kravet om opbevaring på papir i Danmark

Bogføringslovens § 12, stk. 5 og 6, som er ændret ved lov nr. 55 af 27. januar 2015, indeholder modifikationer til udgangspunktet om opbevaring af regnskabsmateriale i papirform her i landet.

Der er således mulighed for midlertidig opbevaring af regnskabsmateriale i papirform i udlandet samt mulighed for opbevaring i udlandet af regnskabsmateriale, der knytter sig til en virksomheds udenlandske aktiviteter.

Det betyder, at regnskabsmateriale på papir for indeværende og foregående måned kan opbevares i udlandet, hvis den bogføringspligtige

 • opbevarer materialet efter bogføringslovens regler for opbevaringsmåde,
 • til enhver tid kan fremskaffe materialet og give adgang til dette her i landet.

Interne og eksterne bilag for den bogføringspligtiges aktiviteter i udlandet må opbevares i det pågældende udland i hele opbevaringsperioden.

Andet bogførings- og regnskabsmateriale for den bogføringspligtiges aktiviteter i udlandet må opbevares i det pågældende udland for indeværende og de foregående 3 måneder efter de ovennævnte to generelle betingelser for at opbevare bogførings- og regnskabsmateriale i udlandet.

Desuden er det tilladt at opbevare regnskabsmateriale i papirform i de nordiske lande (Finland, Island, Norge eller Sverige). Se bogføringslovens § 12, stk. 4, som er ændret ved lov nr. 55 af 27. januar 2015.

Bemærk

Ved manglende overholdelse af bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet kan Erhvervsstyrelsen pålægge virksomheden at bringe det ulovlige forhold til ophør ved, at virksomheden tilbagetager regnskabsmaterialet fra udlandet.

Se også

Om ændringer af skatteansættelsen, der understøttet af domstolenes og landsskatterettens praksis kan ske, hvis regler for opbevaring af bogførings- og regnskabsmateriale efter bogføringsloven samt skatte- og afgiftslovgivningen ikke overholdes, i afsnit A.C.2.1.4 Administrative retsfølger af manglende opfyldelse af oplysningspligt om administrative retsfølger ved manglende opfyldelse af en oplysningspligt og skønsmæssige ansættelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.