Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

A.B.3.1.4 Bogføringslov i forhold til regnskab efter skattelovgivning

Indhold

Dette afsnit handler om bogføringsloven i forhold til regnskab efter skattelovgivningen.

Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel
 • Undtagelser

Hovedregel

Hvis den skattepligtige eller den afgiftspligtige opfylder bogføringslovens krav, vil den skattepligtige eller den afgiftspligtige som udgangspunkt også opfylde kravene til bogføring og regnskab efter skatte- og afgiftslovgivningen.

Efter VSL (virksomhedsskatteloven) § 2, stk. 1, 1. pkt., er det en betingelse for beskatning efter VSL (virksomhedsskatteloven) afsnit I (virksomhedsordningen), at den skattepligtige udarbejder et selvstændigt regnskab for virksomheden, som opfylder bogføringslovens krav. Formuleringen udtrykker et generelt krav, der også gælder for en skattepligtig, der som selvstændigt erhvervsdrivende alene beskattes efter PSL (personskatteloven) § 3.

På området for moms er det for tydelighedens skyld fastsat i momsbekendtgørelsens § 72, stk. 3, at selv hvis en afgiftspligtig person, der er registreret for moms, ikke er bogføringspligtig efter bogføringsloven, skal den afgiftspligtige person opfylde bogføringslovens krav.

På området for punktafgifter er der også fastsat enslydende regler i visse punktafgiftslove om, at afgiftsregnskabet skal føres efter bogføringsloven og ML (momsloven) § 55. Se

 • CHOAL § 12, stk. 5, 3. pkt.
 • EMBAL § 9, stk. 5, 3. pkt.
 • SPRITAL § 20, stk. 8, 3. pkt.
 • TOBAKAL § 18, stk. 7, 3. pkt.
 • ØLVINAL § 14, stk. 6, 3. pkt.

Undtagelser

Visse udvalgte regler og udvalgt praksis for bogføring og regnskab på skatte- og afgiftsområdet er skærpende i forhold til bogføringsloven:

Eksterne bilag i forhold til interne bilag

Enhver bogført registrering skal dokumenteres ved bilag, idet der så vidt muligt skal benyttes eksternt bilag. Underforstået kan interne bilag benyttes. Se bogføringslovens § 9, stk. 1, 1.-2. pkt.

Landsskatteretten fandt, at det var en betingelse for fradrag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, at udgiftsbilag forelå som eksterne bilag. Se SKM2003.441.LSR.

Opbevaringsperiode for regnskabsmateriale i forhold til oplysningspligt efter skattekontrolloven   

Der er en 5-årig opbevaringsperiode for al bogførings- og regnskabsmateriale. Se bogføringslovens § 10, stk. 1, 1. pkt.

Efter fortolkning af skattekontrolloven kan Skatteforvaltningen kræve at få tilsendt regnskabsmateriale, som den skattepligtige måtte have i behold, uanset om dette regnskabsmateriale er ældre end 5 år. Se SKL (skattekontrolloven) § 53 og afsnit A.C.2.1.1.2 Overgangsbestemmelser om tidsbegrænsning.

Opbevaringsperiode for bogførings- og regnskabsmateriale for fast ejendom mv.

Der er en 5-årig opbevaringsperiode for al bogførings- og regnskabsmateriale. Se bogføringslovens § 10, stk. 1, 1. pkt.

Virksomheder, der anskaffer fast ejendom eller har til- eller ombygningsarbejde på en fast ejendom, og hvor momsfradrag for anskaffelsen af ejendommen eller til- og ombygningsarbejdet som investeringsgode skal reguleres efter ML (momsloven) §§ 43-44, skal opbevare bogførings- og regnskabsmateriale for anskaffelsen af ejendommen eller til- og ombygningsarbejdet i 10 år. Se momsbekendtgørelsens § 91, stk. 3.  

Opbevaringspligt og -periode for detailhandelsvirksomheders kassestrimler

Der er ikke krav om opbevaring af kassestrimler efter bogføringsloven. Se lov nr. 509 af 7. juni 2006, der ophævede de hidtidigt gældende regler i bogføringsloven (§ 11) om pligt til at opbevare kassestrimler.

På områderne for indkomstskat, moms og for visse punktafgifter af varer er det fastsat, at detailhandelsvirksomheders kassestrimler og tilsvarende interne bilag skal opbevares i 1 år fra tidspunktet for underskrivelsen af årsregnskabet. Se

 • Mindstekravsbek. for mindre virksomheder BEK nr. 1296 af 14. november 2018, § 10, stk. 2
 • Mindstekravsbek. for større virksomheder BEK nr. 1295 af 14. november 2018, § 6, stk. 2
 • momsbekendtgørelsens § 91, stk. 1, 2 pkt.
 • CHOAL § 12, stk. 7, 2. pkt.
 • EMBAL § 9, stk. 7, 2. pkt.
 • SPRITAL § 20, stk. 5, 2. pkt.
 • TOBAKAL § 18, stk. 4, 2. pkt.
 • ØLVINAL § 14, stk. 3, 2. pkt.

Se også

Afsnit A.B.3.1.3 Opbevaring af bogførings- og regnskabsmateriale om opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet.

Momsloven indeholder herudover særlige regler om opbevaring af fakturaer i udlandet. Se afsnit A.B.3.3.1.8 Opbevaring af fakturakopier mv..

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.