Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.10.4.11 Forrentning ved ansættelsesændringer

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om, hvordan skatten forrentes i forbindelse med ansættelsesændringer ved forhøjelse og nedsættelse mv.

Afsnittet indeholder:

 • Introduktion til forrentning ved ansættelsesændringer
 • Forhøjelse
 • Nedsættelse
 • Fremrykket ansættelse ved skattepligtsophør/likvidationer.

Introduktion til forrentning ved ansættelsesændring

Skatten af forhøjelser og nedsættelser forrentes med samme procentsats og efter samme princip, dvs. fra hovedforfald 1. november efter indkomståret og indtil udskrivningsmåneden/udbetalingen finder sted, så der er symmetri i forrentningen af restskat og overskydende skat.

Forrentningen sker uanset, om ændringen skyldes ændret indkomstansættelse eller ændret acontoindbetaling, fx hvis en indbetaling har været placeret forkert i Skattestyrelsens bogholderi.

Satsen er den samme for morarenter ved for sen betaling på skattekontoen.

Der pålægges morarenter fra forfaldsmåneden for restskat som følge af en ansættelsesændring.

Renten er variabel.

Forhøjelse

Skatten af forhøjelser - altså ændringer i forhold til tidligere skatteansættelser - forrentes efter SEL (selskabsskatteloven) § 30, stk. 2, med renten efter OPKL § 7, stk. 1, jf. stk. 2, med tillæg af 0,7 pct. pr. påbegyndt måned

 • fra den 1. november i kalenderåret efter indkomståret, eller
 • ved forskudt indkomstår fra den 1. november i kalenderåret efter det kalenderår, det forskudte indkomstår træder i stedet for

og til og med den måned, hvor opkrævningen udskrives.

Renten kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Skatten af forhøjelsen forfalder til betaling den 1. i måneden, der følger efter meddelelsen om forhøjelsen med seneste rettidige betalingsdato den 20. i samme måned.

Nedsættelse        

Overskydende skat i forbindelse med skattenedsættelse, herunder nedsættelse af restskat, forrentes efter SEL (selskabsskatteloven) § 30, stk. 5, også med renten efter OPKL § 7, stk. 1, jf. stk. 2, med tillæg af 0,7 pct. fra den 1. november i kalenderåret

 • efter indkomståret eller
 • efter det kalenderår, det forskudte indkomstår træder i stedet for

og indtil måneden forudbetaling finder sted.

Renten er ikke skattepligtig.

Renten er variabel.

Fremrykket ansættelse ved skattepligtsophør/likvidation

Ændring af en fremrykket ansættelse i forbindelse med skattepligtsophør/likvidationer forrentes ikke i positiv eller negativ retning, hvis forfaldstidspunktet for restskatten/den overskydende skat ligger før det normale hovedforfaldstidspunkt, dvs. før 1. november i kalenderåret efter indkomståret mv.

Passeres dette tidspunkt, vil der ske normal forrentning efter reglerne om forhøjelse eller nedsættelse. Se afsnittene ovenfor om forhøjelse og nedsættelse.

Eksempel

Eksemplet viser en fremrykket ansættelse i forbindelse med likvidation.

 • Selskabet har kalenderårsregnskab og likvideres pr. 1. maj 2011.
 • Oplysningsskema for indkomståret 2010 og for den afsluttende periode (1. januar - 1. maj 2011) indsendes senest den 2. juni 2011.
 • Overskydende skat for indkomståret 2010 udgør kr. 100.000. Restskat for den afsluttende periode udgør kr. 10.000. Overskydende skat for indkomståret 2010 efter modregning af restskat for indkomståret 2011, kr. 90.000, udbetales i juli 2011, uden rente.

Bliver den overskydende skat for indkomståret 2010 udbetalt i december 2011, skal der beregnes en rente fra den 1. november 2010 og til udbetalingstidspunktet, dvs. 1 måned, af kr. 100.000 til fordel for selskabet.

Renten er variabel.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.