Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.D.10.4.10.4 Acontoskattens virkning på beregning af årets indkomstskat

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om acontoskattens virkning på beregning af årets indkomstskat.

Afsnittet indeholder:

 • Beregning af den samlede skat
 • Eksempler.

Beregning af den samlede skat

Indbetalinger af acontoskat indgår på en særlig måde ved beregningen af den samlede indkomsskat mv., afhængig af det afsluttende indkomstårs udstrækning.

Som udgangspunkt vil al acontoskat, der indbetales i det indkomstår, hvori opløsningen eller overgangen til skattefri virksomhed sker, blive godskrevet selskabet uden hensyn til, om betalingen er sket ifølge opkrævning eller som frivillig indbetaling.

Det betyder, at en frivillig indbetaling med tillæg af eventuel udbytteskat i denne situation som udgangspunkt ikke behandles som sådan og derfor ikke reguleres med tillægget efter SEL (selskabsskatteloven) § 29 E, stk. 1.

Et selskab, der opløses, kan foretage indbetalinger af acontoskat indtil en måned efter opløsningsdatoen.

Frivillig indbetaling ved ophør foretages via TastSelv Erhverv/Selskaber, fonde og foreninger/Selskaber og fonde/Betal acontoskat og selskabsskat i følgende rækkefølge:

 1. Indberet om frivillig indbetaling i forbindelse med ophør.
 2. Indbetal til skattekontoen med betalingsidentifikation.

Indberetningen foregår på samme måde som frivillig indbetaling af acontoskat - der skal yderligere markeres for frivillig indbetaling ved ophør.
  

Eksempler

Eksemplerne viser, hvordan der ydes procenttillæg for frivillige indbetalinger, når selskabet har henholdsvis kalenderårsregnskab og bagudforskudt indkomstår. Bemærk, at der ved eksemplerne ikke er anvendt aktuelle år og satser.

Eksempel 1

Et selskab med kalenderårsregnskab:

 • Selskabet opløses 1/5 2013  
 • Der ydes procenttillæg af frivillige indbetalinger foretaget i 2012. Se SEL (selskabsskatteloven) § 29 B stk. 6. 
 • Der ydes ingen procenttillæg på frivillig indbetaling foretaget i marts 2013 eller andre indbetalinger indtil 31/5 2013.

Der sker dog en procentregulering af de frivillige indbetalinger, hvis selskabet opløses eller overgår til skattefri virksomhed efter det normale indkomstårs udløb, men inden udløbet af det tilsvarende kalenderår (selskab med bagudforskudt indkomstår).

I disse tilfælde sker der en tvungen forlængelse af det seneste indkomstår, så det løber indtil opløsningstidspunktet.  

Eksempel 2

Et selskab med bagudforskudt indkomstår:

 • Selskabet har regnskabsår 2/5 - 1/5. Regnskabsåret 2/5 2012 - 1/5 2013 svarer til indkomståret 2013.
 • Der foretages frivillig indbetaling den 20. marts 2013.
 • Selskabet opløses 1/7 2013.
 • Indkomståret 2013 strækker sig over perioden 2/5 2012 - 1/7 2013 (14 måneder).  
 • Da der er tale om ét afsluttet indkomstår, anses de almindelige frivillige indbetalinger i indkomståret for omfattet af procenttillægget, dvs. at der ydes tillæg på 1 pct. af den frivillige indbetaling foretaget i marts 2013. Indbetalinger foretaget i perioden fra opløsningsdatoen og 1 måned frem er ikke omfattet af tillægget. 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.