Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvor stor er udligningsskatten?

C.C.5.5.2 Udligningsskat, ophør af skattepligt og konkurs

Indhold

Dette afsnit beskriver indkomstudligningskontoen og reglerne om, at kontohaver ikke har rådighed over beløb på kontoen. Det beskriver også, hvordan rentetilskrivningen på kontoen skal hæves, og hvad der sker ved ophør af skattepligt og konkurs.

Afsnittet indeholder:

  • Udligningsskat 
  • Indkomstudligningskonto
  • Kontohaver har ikke fuld rådighed over beløb på kontoen
  • Hævning af rentetilskrivning på kontoen
  • Ophør af skattepligt
  • Konkurs.

Udligningsskat

Der skal betales udligningsskat for henlæggelsesåret efter de samme regler, der gælder for henlæggelse til konjunkturudligningsordningen. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 22 d, stk. 2, og § 22 b, stk. 2.

Udligningsskatten er 22 pct. for 2016 og efterfølgende indkomstår.

Se også

Se også afsnit C.C.5.3.2.2.1 Forklaring af ord og begreber om konjunkturudligningsskat i konjunkturudligningsordningen.

Indkomstudligningskonto

Det er en betingelse for at få fradrag for henlæggelse til indkomstudligning, at beløbet efter udligningsskat sættes ind på en bunden konto i et pengeinstitut eller kreditinstitut. Se VSL § 22 d, stk. 2. Reglerne er de samme som ved konjunkturudligningsordningen. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 22 b, stk. 3.

Se også

Se også afsnit

  • C.C.5.3.2.2.4 om konjunkturudligningskonto
  • C.C.5.3.2.2.4 om regnskabskrav til konjunkturudligningskontoen i bekendtgørelse nr. 1021 af 4. oktober 2005
  • C.C.5.5.3 om regnskabskrav til indkomstudligningskontoen.

Kontohaver har ikke fuld rådighed over beløb på kontoen

Kontohaveren kan ikke overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over beløb på indkomstudligningskontoen. Indskuddene kan heller ikke være genstand for retsforfølgning. Se VSL § 22 d, stk. 2.

Kontohavers rådighed over beløb på kontoen er de samme som konjunkturudligningskontoen. Se VSL § 22 b, stk. 9.

Se også

Se også afsnit C.C.5.3.2.2.4 Konjunkturudligningskonto og regnskabskrav om rådighed over konjunkturudligningskontoen.

Hævning af rentetilskrivning på kontoen

Tilskrevne renter på indkomstudligningskontoen skal hæves, før indskud kan hæves. Renterne kan hæves efter de regler, som det enkelte pengeinstitut eller realkreditinstitut har. Renterne er skattepligtige. Se VSL § 22 d, stk. 2.

Disse regler er de samme som dem, der gælder for hævning af tilskrevne renter på en konjunkturudligningskonto. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 22 b, stk. 10.

Se også

Se også afsnit C.C.5.3.2.2.4 om konjunkturudligningskontoen og renter.

Ophør af skattepligt

Reglerne om ophør af skattepligt i konjunkturudligningsordningen gælder også for udligningsordningen for kunstnere. Se VSL § 22 d, stk. 2 og § 22 b, stk. 8, 5.-7. pkt.

Hvis forfatteren eller den skabende kunstner ophører med at være fuldt skattepligtig her i landet, eller bliver hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal henlæggelserne medregnes til den personlige indkomst i det indkomstår, hvor skattepligten ophører. Se VSL § 22 b, stk. 8. 5. pkt., og KSL (kildeskatteloven) § 1.

Det gælder ikke, hvis forfatteren eller den skabende kunstner forsat er begrænset skattepligtig her i landet, fordi han eller hun driver virksomhed med fast driftssted her i landet. Se VSL § 22 b, stk. 8, 6. pkt., og KSL (kildeskatteloven) § 2.

Hvis forfatteren eller den skabende kunstner ophører med at være begrænset skattepligtig af virksomhedsdriften, skal henlæggelserne medregnes til den personlige indkomst i det år, hvor den begrænsede skattepligt ophører. Se VSL § 22 b, stk. 8, 7. pkt.

Se også

Se også afsnit C.F.1 Fuld skattepligt om begrænset skattepligt, ophør med skattepligt, dobbeltdomicil og dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Konkurs

Hvis forfatteren eller den skabende kunstner kommer under konkursbehandling, skal eventuelle henlæggelser indtægtsføres med virkning for det indkomstår, hvor der afsiges konkursdekret.

Henlæggelserne medregnes ikke til konkursindkomsten. Se VSL § 22 d, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.C.9 Skat ved konkurs Skat ved konkurs.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.