Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.B.2.13.4 Beskatning af overdrager og modtager ved en succession

Indhold

Dette afsnit beskriver de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med succession for den person, som overdrager aktieposten (overdrager), og for den person som modtager aktierne (modtager).

Afsnittet indeholder:

  • Retsvirkning for overdrageren
  • Retsvirkning for modtageren.

Se også

Se også afsnit C.C.6.7.1 Regel om konsekvensen af succession ved overdragelse af en personlig drevet virksomhed. Se KSL (kildeskatteloven) § 33 C.

Retsvirkning for overdrageren

For overdrageren udløses der på overdragelsestidspunktet ikke nogen form for beskatning af gevinsten på aktierne. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 2. 1. pkt.

Hvis der ved overdragelsen konstateres et tab på aktierne kan de ikke overdrages med succession. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 4. jf. KSL (kildeskatteloven) § 33 C, stk. 3. Overdrageren kan i stedet fratrække tabet i sin aktieindkomst efter de almindelige regler i aktieavancebeskatningslovens §§ 13 og 13 A, som om salget var sket til tredjemand. Ved konstatering af et tab skal den værdi, som lægges til grund ved beregningen af gaveafgift eller indkomstskat, anvendes som salgssum. Er overdragelsen ikke sket ved gave, anvendes værdien i handel og vandel på overdragelsestidspunktet.

Underretningspligt

Beslutning om, at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling, skal senest meddeles i forbindelse med indgivelse af overdragerens selvangivelse. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 4, jf. KSL (kildeskatteloven) § 33 C, stk. 7.

Se nærmere om underretningspligten afsnit C.C.6.7.2 Succession efter KSL § 33 C Succession efter KSL (kildeskatteloven) § 33 C, Aktiverne, eksempler, Frist.

Retsvirkning for modtageren

Modtageren indtræder i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til købstidspunkt og købssum, og dermed i den udskudte skat som påhviler aktierne. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 2. 2. pkt. Hvis modtageren på et senere tidspunkt sælger aktierne uden succession, vil modtageren blive skattepligtig af den udskudte skat på salgstidspunktet.

Tab på aktier fra indkomstår før successionen må ikke modregnes i gevinst ved et salg af de modtagne aktier. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 4, jf. KSL (kildeskatteloven) § 33 C, stk. 4.

Se også

Se også afsnit C.B.2.1.5 Anskaffelses- og afståelsessummer om købs og salgssummer.

><

Næringsaktier

Aktier som før successionen var omfattet af aktieavancebeskatningsloven § 17 (næringsaktier), beholder deres skattemæssige status som næringsaktier, fordi modtageren indtræder i overdragerens skattemæssige stilling, uanset hvornår modtageren sælger aktierne. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 2. 3. pkt.

Se også

Se også afsnit C.B.2.4 Næringsaktier om næringsaktier.

Ændret værdiansættelse

Hvis den værdiansættelse af aktierne som parterne har lagt til grund i successionen, ændres i forbindelse med beregning af afgift eller skat af en evt. gave, har parterne lov til at træffe en ny beslutning om, hvorvidt modtageren indtræder i overdragerens skattemæssige stilling. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 4, jf. KSL (kildeskatteloven) § 33 C, stk. 8. Dette skal meddeles SKAT inden tre måneder efter, at parterne har modtaget meddelelse om ændringen af beregning af afgiften eller skatten af gaven.

Se også

Se også LV almindelig del afsnit A.B.7.2 Betaling af told om beregning af gaveafgift.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.