Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

C.C.6.7.1 Regel

Retsvirkningen af succession er, at sælgeren ikke skal beskattes af de ved overdragelsen konstaterede fortjenester, og at køberen indtræder i sælgerens skattemæssige stilling for så vidt angår anskaffelsestidspunktet, -summen og -hensigten for de overdragne aktiver.

For køberen indebærer successionen også, at skattemæssige af- og nedskrivninger efter overdragelsen tager udgangspunkt i aktivernes af- eller nedskrevne værdier på overdragelsestidspunktet.

Reglerne om skattemæssig succession ved overdragelse i levende live fremgår af KSL (kildeskatteloven) § 33 C og KSL (kildeskatteloven) §§ 26 A og 26 B.

KSL (kildeskatteloven) §§ 26 A og 26 B omfatter overdragelse til ægtefælle.

KSL (kildeskatteloven) § 33 C omfatter overdragelse til:

  • børn og børnebørn
  • søskende
  • søskendes børn og børnebørn
  • samlever, der opfylder betingelserne i BAL (boafgiftsloven) § 22, stk. 1, litra d
  • nære medarbejdere
  • tidligere medarbejdere
  • tidligere ejere.

Adoptiv- eller stedbarnsforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold.

Da betingelserne for succession ikke var opfyldte, skønt der var foretaget en successionsoverdragelse fra søn til fader, kunne der ikke ske beskatning af genvundne afskrivninger ved salg af ejendommen. Se SKM2016.110.LSR.

Successionsmuligheder ved overdragelse af aktier mv. findes i ABL (aktieavancebeskatningsloven) §§ 34, 35 og 35 A. Se afsnit C.B.2.13 Overdragelse med succession mv..

Efter KSL (kildeskatteloven) § 25 A, stk. 1, og SKM2015.446.LSR, skal indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed beskattes hos den af ægtefællerne, der i overvejende grad driver virksomheden. Denne ægtefælle kan bruge følgende regelsæt om:

  • medarbejdende ægtefælle, KSL (kildeskatteloven) § 25 A, stk. 3
  • lønaftale mellem ægtefæller, KSL (kildeskatteloven) § 25 A, stk. 7
  • fordeling af virksomhedens resultat mellem ægtefæller, KSL (kildeskatteloven) § 25 A, stk. 8.

Anvendelse af KSL (kildeskatteloven) § 25 A, stk. 1 og 8 gælder i alle tilfælde, hvor der drives erhvervsmæssig virksomhed, herunder også såkaldt passiv virksomhed, som fx solcelleanlæg og udlejningsejendomme - både efter personskatteloven og virksomhedsskatteloven.

Se nærmere om KSL (kildeskatteloven) § 25 A i:

Bemærk, at Skatteministeren i høringssvaret til L 85 1999/2000 om justering af Pinsepakken oplyste, at det ikke var nødvendigt at indarbejde i lovforslaget, at ægtefæller kunne succedere efter KSL (kildeskatteloven) § 25 A, stk. 8, i en del af virksomhedsordningen, idet "fordelingen af virksomhedens konti...kan...baseres på administrativ praksis, som det er tilfældet for de øvrige situationer i KSL (kildeskatteloven) § 25 A..."

Ved lov nr. 458 af 9. juni 2004 blev det gjort muligt for en ægtefælle at indtræde fuldt ud i den anden ægtefælles virksomhedsordning, hvis der samtidigt hermed skete overdragelse af hele virksomheden. Se KSL (kildeskatteloven) § 26 A, stk. 4. Den nærmere baggrund for lovændringen skyldtes, at det ikke uden skattemæssige konsekvenser for den overdragene ægtefælle var muligt for overdrageren at overdrage hele virksomheden til den samlevende ægtefælle, og samtidigt lade den erhvervende ægtefælle indtræde i overdragerens virksomhedsordning. I sådanne tilfælde blev den overdragene ægtefælle anset for ophørt, jf. VSL (virksomhedsskatteloven) § 15, med den konsekvens, at et opsparet overskud skulle beskattes hos overdrageren. Se hertil SKM2001.290.LR, som var baggrund for lovændringen. Ved lovændringen blev det endvidere gjort muligt for en ægtefælle samtidigt med dennes erhvervelse af af en del af en virksomhed at overtage en tilsvarende del af den overdragene ægtefælles opsparede overskud, indskudskonto og mellemregningskonto. 

Efter DBSL (dødsboskatteloven) §§ 36 - 38 er det muligt at succedere i et dødsbos aktiver og erhvervsvirksomhed. Se mere om dette i afsnit C.E.3.4.3 Udlodningsmodtagers succession om udlodningsmodtagers succession. Ligeledes er det muligt at overtage et opsparet overskud, eller en del heraf, jf. DBSL (dødsboskatteloven) § 39, stk. 2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser og -afgørelser

SKM2016.110.LSR

En landejendom med et areal på 11,8 ha ansås under hensyn til ejendommes generelle karakter og udnyttelsesmulighed for i overvejende grad at have bevaret sin karakter af landbrugsejendom trods et væsentligt boligelement og en mindre intensiv udnyttelse. Ejendommen kunne derfor ikke afstås skattefrit.

Beskatning af genvundne afskrivninger, hvor afskrivningerne var foretaget af den tidligere ejer, der var klagers søn, kunne ikke ske ved klagers salg af ejendommen, da succession fra søn til fader ikke havde lovhjemmel i KSL (kildeskatteloven) § 33 C.

Ændrer svaret på spørgsmål 2 i Skatterådets afgørelse, SKM2014.414.SR.

SKM2015.446.LSR

Klagerens ægtefælle blev anset for at være den, der i henhold til KSL § 25 A, stk. 1, havde drevet udlejningsvirksomhed med en lejlighed. Kapitalindkomsten i forbindelse med salg af den pågældende lejlighed skulle herefter medregnes ved opgørelsen af klagerens ægtefælles kapitalindkomst.

SKM2001.290.SR

Ligningsrådet fandt ikke, at en skatteyder, der drev en virksomhed under virksomhedsordningen, kunne overdrage virksomheden til sin ægtefælle, således at hun succederede i ordningen, dvs. i kapitalindestående, kapitalafkastgrundlag, indskudskonto, opsparet overskud og hensættelselse til senere hævning. Da der var tale om overdragelse af en virksomhed, skulle virksomhedsordningen anses for ophørt, jf. VSL (virksomhedsskatteloven) § 15, stk. 1. 

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.