Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvornår kan der ske overdragelse af aktier med succession til tidligere ejer?

C.B.2.13.3 Overdragelse til tidligere ejere med succession

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for overdragelse med succession til tidligere ejere efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 35 A.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Betingelser.

Regel

Der er mulighed for at overdrage aktier med succession til tidligere ejere. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 35 A.

Reglen giver mulighed for, at tilbageføre et selskab, som er blevet overdraget til et familiemedlem, eller til en nær medarbejder, hvis betingelserne er opfyldt.

Baggrunden for bestemmelsen er, at der efter en overdragelse kan indtræffe uforudsete hændelser, som gør, at det vil være hensigtsmæssigt, at et selskab kommer tilbage til den tidligere ejer.

De almindelige betingelser for succession i familieoverdragelse skal alle være opfyldt, i forbindelse med succession til en tidligere ejer. Dog behøver den tidligere ejer ikke at være et familiemedlem. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 35 A, stk. 1.

Dette indebærer bl.a., at ikke kan succederes i aktier

  • i selskaber, hvis virksomhed i overvejende grad består af udlejning af fast ejendom eller passiv pengeanbringelse. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 1. nr. 3.
  • omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 34, stk. 1. nr. 4.

Reglen gælder også ved en tidligere ejers erhvervelse af aktier fra et dødsbo. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 35 A, stk. 1. 3. pkt.

Se også

  • C.B.2.13.4 om de skattemæssige konsekvenser af en succession
  • C.B.2.13.2 om familieoverdragelse med succession.

Betingelser

Følgende betingelser skal alle være opfyldt, før at der må ske overdragelse med succession til en tidligere ejer:

  • Overdragelsen til den tidligere ejer skal finde sted indenfor de første 5 år efter, at overdrageren modtog aktierne. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 35 A, stk. 1, 1. pkt.
  • Overdrageren skal have modtaget aktierne fra den tidligere ejer.
  • Overdrageren indtrådte i den tidligere ejers skattemæssige stilling ved modtagelsen. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 35 A, stk. 1, 2. pkt.

Der stilles derimod ikke krav om en særlig begrundelse for, at aktierne bliver ført tilbage til de oprindelige ejere.

Se også

Se også afsnit C.C.6.7.2 om overdragelse af en personlig drevet virksomhed til en tidligere ejer efter KSL (kildeskatteloven) § 33 C, stk. 13.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.