Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Hvad er et ligningsmæssigt fradrag? Hvordan begrænses de ligningsmæssige fradrag? Hvad er bundgrænsen for ligningsmæssige fradrag? Hvor findes reglerne om fradrag i den skattepligtige indkomst? Kan udgifter i forbindeles med hobbyvirksomhed fradrages i den personlige indkomst?

C.A.2.2.3 Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag)

Indhold

Dette afsnit handler om ligningsmæssige fradrag.

Afsnittet indeholder:

  • Regler om fradrag
  • Typer af ligningsmæssige fradrag
  • Fradragsbegrænsning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regler om fradrag

Et ligningsmæssigt fradrag er et fradrag, der gives i den skattepligtige indkomst. I modsætning hertil er fradrag, der eksempelvis gives i den personlige indkomst eller i kapitalindkomsten. Se PSL (personskatteloven) § 3 og PSL § 4. Ligningsmæssige fradrag har en lavere skatteværdi end fradrag, der gives i den personlige indkomst eller i kapitalindkomsten.

Adgangen til fradrag findes grundlæggende i SL (statsskatteloven) § 6, men derudover findes reglerne om fradrag særligt i ligningsloven.

Fradragsreglerne i ligningsloven supplerer derfor SL (statsskatteloven) § 6 og øvrige fradragshjemler, bl.a. i afskrivningsloven.

Hvis en skattepligtig, der hverken er selvstændig erhvervsdrivende, honorarmodtager eller driver hobbyvirksomhed, afholder fradragsberettigede udgifter, herunder foretager afskrivninger, skal udgifterne fradrages som et ligningsmæssigt fradrag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, og ikke ved opgørelsen af den personlige indkomst. Eventuelle genvundne afskrivninger skal dog medregnes til den personlige indkomst. Se PSL (personskatteloven) § 3, stk. 1.

Skatterådet har i en konkret sag fastslået, at spørger måtte anses for at være lønmodtager, og fradrag for agenthonorar kunne derfor kun fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag. Se SKM2007.578.SR.

Tab ved en lønmodtagers salg af et blandet driftsmiddel kan kun fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Typer af ligningsmæssige fradrag

Skattelovgivningen indeholder regler for fradrag af forskellige typer af udgifter, fx befordringsfradrag, fradrag for løbende ydelser, fradrag for gaver til visse foreninger samt fradrag for gaver til kulturinstitutioner. Disse fradrag gives som ligningsmæssige fradrag. Se afsnit C.A.4.3 Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag) om fradrag i den skattepligtige indkomst.

Lønmodtagerfradrag

I ligningsloven er bestemmelserne om de generelle ligningsmæssige fradrag, som kan foretages af alle eller af en større gruppe af lønmodtagere. De generelle fradrag for lønmodtagere omfatter bl.a. udgifter til

Fradrag for specielle persongrupper

Ud over de generelle lønmodtagerfradrag findes der desuden i ligningsloven en række fradrag, som kun kan foretages af visse specielle persongrupper, fx

  • børnedagplejere
  • folketingsmedlemmer
  • lægdommere og vidner
  • turistchauffører
  • fiskere.

Fradragsbegrænsning

Retten til at fradrage udgifter kan være begrænset, så det ikke er det fulde beløb, der kan fradrages.

Fx gælder der for en række udgifter en bundgrænse, der reguleres efter PSL (personskatteloven) § 20. På den måde kan fx lønmodtagerudgifter som hovedregel kun fradrages med det beløb, hvormed udgifterne sammenlagt overstiger et grundbeløb, der i 2021 er på 6.500 kr. (6.300 kr. i 2020). Se LL (ligningsloven) § 9, stk. 1.

For andre udgifter er der et loft for fradrag. Det gælder bl.a. udgifter til kontingenter til arbejdsgiver- og fagforeninger, hvor det årlige fradrag ikke kan overstige  6.000 kr . Se LL (ligningsloven) § 13, stk. 1. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2007.578.SR

Skatterådet vurderede konkret, at en skuespillerinde måtte anses for at være lønmodtager, da hun primært modtog A-indkomst. Hun kunne dermed ikke fratrække udgifterne i den personlige indkomst.

Udgifter afholdt til agent blev anset for at være fradragsberettigede driftsudgifter. Spørger kunne derfor fratrække udgiften som ligningsmæssigt fradrag, efter reduktion af det til enhver tid gældende bundfradrag i LL (ligningsloven) § 9, stk. 1.

Der kan tages fradrag for udgift til agent i det omfang agenten har medvirket til erhvervelsen af indkomsterne, med en forholdsmæssig fordeling af agenthonoraret på henholdsvis A-indkomst og honorarindkomst.

Lønmodtagerstatus. Fradrag for udgifter.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.