Til forside TAX.DK - skat & afgift
Beregning af personlige indkomstskatter m.v. 2013
<< >>

A.4 Ligningsmæssige fradrag

Ligningsmæssige fradrag fratrækkes i den skattepligtige indkomst inden skatteberegningen. Lønmodtagere m.fl. kan som udgangspunkt fradrage deres udgifter i forbindelse med udførelsen af det indtægtsgivende arbejde. SL (statsskatteloven) § 6a giver hjemmel til at fratrække omkostninger, der er forbundet med den indkomstskabende aktivitet. SL (statsskatteloven) § 6a forskelsbehandler ikke mellem lønmodtagere og de selvstændigt erhvervsdrivende, og de grundlæggende betingelser for fradragsret for selvstændigt erhvervsdrivende gælder derfor også for lønmodtagere. Men i praksis er lønmodtageres fradragsret begrænset efter særlige regler i bl.a. LL (ligningsloven).

Lønmodtagere kan som udgangspunkt med lovhjemmel i LL (ligningsloven) § 9, stk. 1, kun fradrage udgifter med den del, der sammenlagt overstiger 5.500 kr. Beløbet reguleres efter PSL (personskatteloven) § 20. Bundgrænsen gælder dog ikke for udgifter til befordring mellem bopæl og arbejdssted (LL (ligningsloven) §§ 9 C og D), kontingenter til A-kasse, efterlønsordning, fagforeninger eller fleksydelse (PBL (pensionsbeskatningsloven) §§ 49, 49A og LL (ligningsloven) § 13), underholdsydelser til tidligere ægtefæller og børnebidrag, gavebeløb til almenvelgørende og almennyttige foreninger m.v. og indskud på etableringskonto. Kontingenter til A-kasse kan dog højst fradrages med 3.000 kr. jf. lov nr. 725 af 25 juni 2010 (genopretningspakken). Visse særlige lønmodtagergrupper kan i stedet vælge at fratrække et standardfradrag, f.eks. børnedagplejere og fiskere. Om praksis m.v. henvises til LVA, afsnit A.F.

Befordringsfradrag
Udgifter til befordring kan fratrækkes efter reglerne i LL (ligningsloven) § 9 C, stk. 1-9, dvs. befordring frem og tilbage mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads. Fradraget foretages med et beløb, som beregnes på grundlag af den normale transportvej ved bilkørsel efter en kilometertakst, der fastsættes af Skatterådet. >Fradraget kan kun foretages for den del af befordringen pr. arbejdsdag, der overstiger 24 km. Udgør befordringen pr. arbejdsdag til og med 120 kilometer, beregnes fradraget for indkomståret 2013 med 2,13 kr. pr. km, jf. bekendtgørelse nr. 1081 af 20. november 2012. For befordring herudover beregnes fradraget med 50 pct. af den fastsatte kilometertakst, dvs. 1,07 kr. pr. km for indkomståret 2013. Der gælder særlige regler for skattepligtige med bopæl i udkantskommuner m.v., jf. LL (ligningsloven) § 9 C, stk. 3.<

Ekstra befordringsfradrag
Skattepligtige med en indkomst, der ikke overstiger 248.700 kr., kan for >2013 fratrække yderligere 33 pct. af befordringsfradraget, dog højst 7.900 kr.< For skattepligtige med en indkomst, der overstiger 248.700 kr. reduceres procentsatsen og maksimumsbeløbet på >7.900 kr. for 2013 med henholdsvis 0,66 procentpoint< og 2,0 pct. pr. hele 1.000 kr., som indkomsten overstiger 248.700 kr., dvs. reguleringen sker først, når indkomsten overstiger 249.699 kr. Det ekstra befordringsfradrag beregnes automatisk af SKAT på grundlag af indkomster og befordringsfradrag. Det ekstra befordringsfradrag bortfalder helt med en indkomst på 298.700 kr. eller større.

Indkomsten for skattepligtige med en indkomst under og over 248.700 kr. opgøres efter AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, ydelser, der udbetales i henhold til § 84 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og sygedagpenge efter lov om sygedagpenge og barseldagpenge efter barselloven bortset fra dagpenge, der erstatter B-indkomst eller ydes som frivillig sikring efter § 45 i lov om sygedagpenge. 

Eksempel A-04: Opgørelse af ekstra befordringsfradrag ved en indkomstændring på 10.000 kr.

Indkomst til og med 249.699 kr. 258.700 kr.
Befordringsfradrag Ekstra befordringsfradrag: 33 %, maksimalt 7.900 kr. Ekstra befordringsfradrag: 26,40 %, maksimalt 6.320 kr.1)
5.000 1.650 1.320
15.000 4.950 3.960
25.000 7.900 6.320
30.000 7.900 6.320
1) Indkomsten overstiger med 10.000 kr. Fradragsprocenten reduceres til 33 % - 0,66% x 10.000/1.000 = 26,40 %. Maksimalt fradragsbeløb reduceres til 7.900 (1 - 0,02 x 10) = 6.320 kr. Det ekstra befordringsfradrag bortfalder helt, hvis indkomsten overstiger 248.700 kr. med 50.000 kr. eller mere, dvs. indkomsten er 298.700 kr. eller større.


Beskæftigelsesfradrag
Lønmodtagere m.fl. og selvstændigt erhvervsdrivende, jf. >LL (ligningsloven) § 9 J<, KSL (kildeskatteloven) § 5 B, stk. 2, og LL (ligningsloven) § 8 M, stk. 2, har ret til et beskæftigelsesfradrag. Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, dvs. som et fradrag i den skattepligtige indkomst og beregnes automatisk af SKAT på grundlag af indkomster. Hvis det opgjorte fradrag er negativt, sættes fradraget til 0 kr.

For indkomståret >2013 udgør fradraget 6,95 pct. af beregningsgrundlaget, dog maksimalt 22.300 kr.<

Det maksimale fradragsbeløb reguleres efter PSL (personskatteloven) § 20.

Personkredsen, der kan få fradraget, er lønmodtagere m.fl. og selvstændigt erhvervsdrivende, der er omfattet af bidragspligten i § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. dog § 3, samt §§ 4 og 5 i AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven).

Grundlaget for beregning af fradraget er bidragsgrundlaget som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. dog § 3, samt §§ 4 og 5 i AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven), med fradrag af bidrag og præmier til pensionsordninger m.v. omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 18. For selvstændigt erhvervsdrivende udgør beregningsgrundlaget de indkomstarter, der er nævnt AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) §§ 4 og 5, bortset fra bidrag og præmier til pensionsordninger m.v., jf. PBL (pensionsbeskatningsloven) § 18. AM-bidrag fragår ikke i beregningsgrundlaget.

>Det bemærkes, at der med skattereformen fra 2012 er sket en afskaffelse af fradragsret mv. for indbetalinger til kapitalpension, og at der således ikke er fradragsret/bortseelsesret for de afløsende bidrag og præmier til aldersopsparing og aldersforsikring mv., hvilket betyder, at der i forhold til beskæftigelsesfradraget kun skal ske den en reduktion af beregningsgrundlaget, jf. ovenfor, med de eventuelle bidrag og præmier, der som følge af overgangsordninger fortsat vil være fradragsret/bortseelsesret for.<

Beskæftigelsesfradraget er ikke et fradrag for udgifter forbundet med erhvervelsen af selve indkomsten, men alene betinget af, at den skattepligtige er erhvervsaktiv med en indkomst, hvoraf der er beregnet AM-bidrag. Det betyder, at den del af beskæftigelsesfradraget, som er beregnet af bidragspligtig udenlandsk indkomst, ikke reducerer den udenlandske indkomst eksempelvis i de tilfælde, hvor der skal beregnes lempelse ved beskatning af udenlandske indkomster her i landet.

Rejsefradrag:
Lønmodtagere kan i >2013 fratrække udgifter i forbindelse med rejser dog højest 25.000 kr.< årligt. Beløbsgrænsen reguleres efter PSL (personskatteloven) § 20 (LL (ligningsloven) § 9 A, stk. 7).

Loftet gælder både for fradrag med standardsatserne og med faktiske udgifter. Loftet berører ikke arbejdsgiverens muligheder for at udbetale skattefri godtgørelse eller at betale lønmodtagerens udgifter efter regning eller at give den pågældende fri kost og logi. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.