Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2021-2
<< >>

Kan SKAT foretage en skønsmæssig ansættelse af indkomsten ved manglende selvangivelse? Hvordan foretager SKAT en skønsmæssig ansættelse af indkomsten? Kan der ske genoptagelse efter en skønsmæssig ansættelse Kan SKAT foretage en skønsmæssig ansættelse, hvis der mangler oplysninger? På hvilket grundlag kan SKAT foretage en skønsmæssig ansættelse?

A.B.5.1 Efterbetaling

Indhold

Dette afsnit handler om efterbetaling.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Urigtig angivelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Har en virksomhed afgivet en urigtig angivelse eller urigtig indberetning til indkomstregisteret, så virksomheden har angivet for lidt i skatter og afgifter eller har fået udbetalt for meget i godtgørelse, anmoder Skatteforvaltningen virksomheden om at betale det skyldige beløb senest 14 dage efter påkrav. Se OPKL § 5, stk. 1.

Efterbetalingsreglerne gælder for moms, lønsumsafgift, punktafgifter og indberetninger til indkomstregisteret af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Se OPKL - bilag 1.

Urigtig angivelse

Hvis det konstateres, at en virksomhed har

  • afgivet en urigtig angivelse, fx en forkert momsangivelse, eller lavet en urigtig indberetning til indkomstregisteret, fx forkert indberettet A-skat,
  • fået for meget udbetalt i godtgørelse, fx har fået udbetalt for meget i negativ moms,

anmoder Skatteforvaltningen virksomheden om, at betale det skyldige beløb senest 14 dage efter påkrav.

Det samme gælder, hvis virksomheden ikke har indsendt angivelse og xtilsvaret er blevet foreløbigt fastsatx, hvor det viser sig, at det foreløbigt fastsatte tilsvar er for lavt. Se om foreløbige fastsættelser i OPKL § 4, stk. 1.

De korrekte angivelser opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber i den udstrækning, disse kan benyttes som grundlag for opgørelse.

Hvis beløbet betales inden for 14-dages-fristen for Skatteforvaltningens betalingspåkrav efter OPKL § 5, stk. 1, skal der ikke betales renter. Betales beløbet først efter de 14 dage, skal beløbet forrentes fra den dag, Skatteforvaltningen har fremsat påkrav om betaling. I øvrigt anvendes forrentningsprincippet og rentesatsen efter OPKL § 7, stk. 1 og 2.

Se også

Afsnit A.B.4.6 Forsinket eller manglende angivelse, indberetning og betaling af skatter og afgifter Forsinket angivelse, indberetning og betaling af skatter og afgifter.

Afsnit A.A.2.8 Særligt om efterangivelser Særligt om efterangivelser og afsnit A.A.2.9 Særligt om Digital Ret Indberetning (DRI) Særligt om Digital Ret Indberetning (DRI). 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Kendelser

SKM2015.706.LSR

Et selskab havde indgivet urigtige momsangivelser af købsmoms som følge af en ansats bevidste momssvindel. Selskabet havde herefter fået tilbagebetalt negativ moms på et urigtigt grundlag, og den ansatte regnskabschef overførte beløbet til sin private konto. Selskabet hæftede for det manglede momsbeløb.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.