Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2012-2
<< indholdsfortegnelse >>

P.1.3 Fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter

Der henvises til bekendtgørelse af lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter.

Virksomheder med et særligt stort energiforbrug kan få tilladelse til månedsvis tilbagebetaling. Tilbagebetalingen vedrører godtgørelsesberettigede afgifter af olie, el, kul, naturgas og bygas samt godtgørelsesberettiget CO2-afgift.

Virksomheder, der har tilsagn fra Energistyrelsen om tilskud til CO2-afgift, og som har bevilling til fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter og CO2-afgift, kan også opnå fremskyndet (månedsvis) udbetaling af tilskud til CO2-afgift.

Det samlede energiafgiftsbeløb skal mindst udgøre 30.000 kr. om året. Endvidere kan afgift af svovlfattig dieselolie og af gas, der anvendes ved rutekørsel, tilbagebetales fremskyndet. Det samme gælder afgift af el til drift af eltog. Opgørelsen foretages for en kalendermåned ad gangen. Hvis beløbet udgør mindst 5.000 kr., kan virksomheden umiddelbart efter månedens udløb anmode om tilbagebetaling af afgift. Tilbagebetalingen kan dog omfatte flere måneder under ét, sådan at beløbet overstiger 5.000 kr.

Den fremskyndede tilbagebetaling sker ved, at virksomheden efter månedens udløb på blanketten: Anmodning - Fremskyndet tilbagebetaling (Blanket nr. 23.001) fremsender en anmodning til told- og skatteforvaltningen om fremskyndet tilbagebetaling af månedens tilfakturerede afgift mv.

Til fremskyndet udbetaling af tilskud til CO2-afgift skal blanketten: Anmodning - tilskud til CO2-afgift (Blanket nr. 24.001) anvendes. Nogle væksthusgartnere og industrivirksomheder skal dog benytte blanket nr. 24.002. Virksomheder, der er optaget i ordningen, må ikke sideløbende helt eller delvis foretage fradrag for disse afgifter i virksomhedens momsangivelse. Moms af de pågældende energiafgiftsbeløb godtgøres ikke via ordningen, men skal angives som købsmoms i virksomhedens momsangivelse.

Der henvises iøvrigt til punktafgiftsvejledningens afsnit F.7.

Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.