Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2012-2
<< indholdsfortegnelse >>

P.1.2.3 Leverancer, der ikke overstiger 1 mio. kr. årligt

For virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a, hvis samlede momspligtige leverancer (inklusive eksportleverancer mv. af varer og ydelser) ikke overstiger 1 mio. kr. årligt, er momsperioden første og andet halvår af kalenderåret.

Disse virksomheder skal afgive momsangivelse senest den 1. dag i den tredje måned efter momsperiodens udløb. Det betyder, at momsangivelsen for perioden januar-juni skal afgives senest 1. september, og at momsangivelsen for perioden juli-december skal afgives senest 1. marts.

En momspligtig person med flere virksomheder, som har ladet sine virksomheder blive registreret hver for sig (delregistrering), se M.1.4, skal afregne moms hver måned, hvis virksomhedernes samlede momspligtige leverancer tilsammen overstiger 15 mio. kr., jf. P.1.2.1. Overstiger virksomhedernes samlede momspligtige leverancer tilsammen 1 mio. kr., men ikke 15 mio. kr., skal de afregne moms hvert kvartal, jf. P.1.2.2.

Betaling

Den skyldige moms skal indbetales senest samtidig med angivelsesfristens udløb. Afgiften forfalder den 1. i den måned, hvor indbetalingen af moms skal foretages.

Såfremt den sidste rettidige angivelsesdag er en lørdag, søndag eller helligdag, anses den nærmest følgende hverdag som sidste rettidige angivelses- og betalingsdag.

Udskudte betalingsfrister

For 2. kalenderhalvår 2008 gælder der i praksis for mange virksomheder en længere angivelses- og betalingsfrist.

Se § 8 i lov nr. 175 af 12. marts 2009:

"§ 8. For virksomheder, der i medfør af momslovens § 57, stk. 4, anvender kalenderhalvåret som afgiftsperiode for såvel anden halvdel af kalenderåret 2008 som første halvdel af kalenderåret 2009, sammenlægges anden halvdel af kalenderåret 2008 med første halvdel af kalenderåret 2009, således at angivelsesfristen for den samlede periode udløber den 1. september 2009, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En virksomhed kan ved at indgive særskilt momsangivelse for anden halvdel af kalenderåret 2008 vælge, at stk. 1 ikke skal finde anvendelse.

Stk. 3. En momsangivelse indgivet i medfør af stk. 2 kan tilbagekaldes, indtil den angivelsesfrist, som er nævnt i stk. 1, er udløbet. Hvis virksomhedens moms vedrørende anden halvdel af kalenderåret 2008 er indbetalt, kan momsangivelsen dog kun tilbagekaldes, hvis den indbetalte moms tilbagebetales efter § 9. Den særskilte momsangivelse anses for tilbagekaldt ved tilbagebetaling efter § 9."

Nyregistrerede virksomheder

Nye virksomheder, der anmeldes til registrering, skal som hovedregel registreres med kvartalet som momsperiode i den første tid efter registreringen. Selv om virksomheden i etableringsperioden forventer en årlig omsætning på over 15 mill. kr. og derfor efter § 57, stk. 2, skal anvende kalendermåneden som momsperiode, skal virksomheden som udgangspunkt fra starten registreres med kvartalet som momsperiode.

Tilsvarende skal virksomheder med en forventet årlig omsætning, der ikke overstiger 1 mill. kr. i starten anvende kvartalet som momsperiode, uanset disse virksomheder efter § 57, stk. 4, har kalenderhalvåret som momsperiode.

Der gælder dog den undtagelse, at hvis virksomhedens forventede momspligtige leverancer overstiger 20 mill. kr., registreres virksomheden med kalendermåneden som momsperiode.

Virksomheden skal ved anmeldelsen til registrering oplyse, hvis den forventede omsætning overstiger 20 mill. kr., jf. lovens § 47, stk. 5, 4. pkt. Tilsidesætter virksomheden denne oplysningspligt, og konstateres det efterfølgende, at virksomhedens omsætning i det første år efter registreringen har oversteget 20 mill. kr., kan virksomheden blive pålagt en bøde. Det gælder, hvis det fx på grund af virksomhedens forhold burde have stået denne klart ved anmeldelsen til registrering, at den årlige omsætning allerede fra starten ville overstige de 20 mill. kr.

Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.