Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2012-2
<< indholdsfortegnelse >>

N.1 Indledning

Momslovens kap. 13 indeholder regler om regnskabsbestemmelser, herunder fakturering. Siden 1. januar 2004 har der været fælles EU-regler vedrørende fakturering med baggrund i Rådets direktiv 2001/115 af 20. december 2001. Disse regler fremgår af momssystemdirektivets afsnit XI, kap. 3 og 4 (art. 217 - 249).

§§ 52-55 fastsætter de nærmere regler for registrerede virksomheders fakturering, regnskabsførelse, førelse af lister over EU-salg uden moms og opbevaring af regnskabsmateriale. Bestemmelserne er nødvendige for at kunne opgøre momstilsvaret, dvs. det beløb, som virksomhederne skal indbetale til SKAT.

§ 52 angiver faktureringsbestemmelserne, herunder muligheden for fakturering via tredjemand. Bestemmelsen bemyndiger skatteministeren til at fastsætte nærmere krav til faktureringen samt fravigelse af fakturakravene for bestemte typer af salg, hvilket fremgår af momsbekendtgørelsens kapitel 11 om fakturakrav. Der er endvidere fastsat regler i forbindelse med returnering af varer, prisafslag, efterbetaling og byttehandel, ligesom der er fastsat regler for det tilfælde, at ikke registrerede virksomheder - i strid med reglerne - i en faktura anfører momsbeløb, samt regler for, hvad modtageren skal gøre. I tilknytning hertil er der fastsat bestemmelser for prisangivelser for varer og momspligtige ydelser.

§ 52a fastsætter regler om opbevaring af fakturaer, herunder fakturaer der sendes ad elektronisk vej.

Reglerne for virksomheder og privatpersoner, der udelukkende registreres for enkeltstående salg af nye transportmidler til køber i et andet EU-land, findes i § 53.

§ 54 bemyndiger skatteministeren til at fastsætte bestemmelser om, at virksomhederne skal indsende oplysninger om leverancer (EU-salg uden moms) til registrerede virksomheder i andre EU-lande. Reglerne herom er nærmere beskrevet i N.4.

I § 55 fastsættes regnskabsbestemmelser med henblik på opgørelsen af momstilsvaret for hver momsperiode og for kontrollen med, at momsen bliver rigtigt opgjort og indbetalt. Reglerne skal tillige sikre, at virksomhederne kan opfylde deres oplysningspligt overfor SKAT, jf. § 75. Bestemmelsen i § 55 bemyndiger endvidere skatteministeren til at fastsætte nærmere regler for regnskabsføring og for føring af regnskaber i fremmed valuta. Sådanne nærmere regler er fastsat i kapitel 12 i momsbekendtgørelsen om angivelse og regnskab.

I henhold til lovens § 51b giver SKAT offentligheden adgang til elektronisk at få udleveret virksomheders navne, adresser eller momsnumre. I praksis sker dette ved at foretage opslag på SKATs hjemmeside www.skat.dk /TastSelv Erhverv/Log på TastSelv Erhverv/Find momsnumre (momsnumre i Danmark). Der er også adgang til at få udleveret oplysninger på mundtlig eller skriftlig forespørgsel.

Oplysningerne kan kun afgives, når der i anmodningen er anført et navn, en adresse eller et momsnummer på én eller flere bestemte virksomheder. Det er ikke hensigten at udleverede data skal anvendes i markedsføringsøjemed eller lignende. SKAT vil således ikke være berettiget til i kommercielt øjemed og i konkurrence med Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) at sælge oplysninger fra databasen helt eller delvist.

Forespørgselsadgangen er relevant for virksomheder, der udsteder afregningsbilag, som inden udstedelsen bl.a. skal sikre sig, at sælger er momsregistreret. Den elektroniske forespørgselsadgang mindsker besværet, når disse virksomheder skal tjekke om virksomheden er momsregistreret.

Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.