Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2012-2
<< indholdsfortegnelse >>

J.1.2.6 Dokumentation

Det er en generel betingelse for at kunne opnå fradrag for købsmoms, at der som dokumetation kan fremlægges forskriftsmæssige fakturaer. Der henvises til kapitel 11 i momsbekendtgørelsen. Se N.5.2.1.2
 
Købekontrakter og slutsedler, f.eks. vedrørende motorkøretøjer, kan efter praksis ikke anerkendes som forskriftsmæssig dokumentation.
 
For importerede varer kan de månedlige importspecifikationer fra SKAT anvendes som dokumentation.
 
Vedrørende opgørelse af momstilsvaret, se Den juridiske vejledning, afsnit A.B.4.2.1.1 Opgørelse af momstilsvaret og afsnit D.A.15 Opgørelsen af momstilsvaret ML § 56 og momslovens § 56.

Hvis der i konkrete tilfælde kan konstateres unormale forhold, f.eks. i forbindelse med udstedelse af fakturaer, kan der stilles skærpede bevismæssige krav til dokumentation af, at der foreligger fradragsberettiget købsmoms.

I sagen SKM2008.721.BR fandt byretten eksempelvis ikke, at en virksomhed havde løftet bevisbyrden for, at der var fradragsret vedrørende en række fakturaer, som havde indgået i virksomhedens regnskab. Retten fastslog, at virksomheden efter de foreliggende omstændigheder i sagen havde en skærpet bevisbyrde for, at den havde købt og betalt for arbejde som anført i fakturaerne. Sagen drejede sig om en enkeltmandsvirksomhed, som antog underleverandører til udførelse af forskelligt arbejde for andre virksomheder, som var de egentlige aftagere af arbejdet. Sagen angik spørgsmålet om fradragsret for fakturaer fra en bestemt underleverandør. Det fremgik af sagen, at virksomheden angiveligt havde betalt underleverandøren kontant, og at der ikke kunne dokumenteres en pengestrøm i virksomheden, idet arbejdet angiveligt var betalt direkte via en check fra den egentlige aftagervirksomhed. Det fremgik også, at de udstedte fakturaer til dels var udfærdiget af køberen, at fakturaernes angivelse af leverandør var en anden end den faktiske leverandør, at den faktiske leverandør ikke kunne identificeres, samt at der på fakturaerne var anvendt SE-nummer, som ikke var gyldigt. Endvidere havde virksomheden under sagen afgivet skiftende forklaringer. På denne baggrund kunne virksomheden ikke få fradrag for købsmomsen angivet på de pågældende fakturaer. Østre Landsret har stadfæstet byrettens dom. Se SKM2009.325.ØLR

Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.